1 my ytnk k`x ly yvnq sdy `my `m&`k bxv& `sqk gm l`-ybvzv ly. 2 `nhgk `by`k `l-byt `my tlmdny `sqk myyn hrqx mj$y$ rmny. 3 sm`lv txt r`sy vymynv txbqny. 4 hsbjty `tkm bnvt yrvslm mh-tjyrv vmh-tjrrv `t-h`hbh jd stxp&. 5 my z`t jlh mn-hmdbr mtrpqt jl-dvdh txt htpvx jvrrtyk smh xbltk `mk smh xblh yldtk. 6 symny kxvtm jl-lbk kxvtm jl-zrvjk ky-jzh kmvt `hbh qsh ks`vl qn`h rspyh rspy `s slhbtyh. 7 mym rbym l` yvklv lkbvt `t-h`hbh vnhrvt l` ys+pvh `m-ytn `ys `t-kl-hvn bytv b`hbh bvz ybvzv lv. 8 `xvt lnv q+nh vsdym `yn lh mh-njsh l`xtnv byvm sydbr-bh. 9 `m-xvmh hy` nbnh jlyh +yrt k$p v`m-dlt hy` n&vr jlyh lvx `rz. 10 `ny xvmh vsdy kmgdlvt `z hyyty bjynyv kmv&`t slvm. 11 krm hyh lslmh bbjl hmvn ntn `t-hkrm ln+rym `ys yb` bpryv `lp k$p. 12 krmy sly lpny h`lp lk slmh vm`tym ln+rym `t-pryv. 13 hyvsbt bgnym xbrym mqsybym lqvlk hsmyjyny. 14 brx dvdy vdmh-lk l&by `v ljpr h`ylym jl hry bsmym.
Next Chapter
Share this passage with others: