1 svby svby hsvlmyt svby svby vnxzh-bk mh-txzv bsvlmyt kmxlt hmxnym. 2 mh-ypv pjmyk bnjlym bt-ndyb xmvqy yrkyk kmv xl`ym mjsh ydy `mn. 3 srrk `gn h$hr `l-yx$r hmzg b+nk jrmt x+ym $vgh bsvsnym. 4 sny sdyk ksny jprym t`my &byh. 5 &v`rk kmgdl hsn jynyk brkvt bxsbvn jl-sjr bt-rbym `pk kmgdl hlbnvn &vph pny dmsq. 6 r`sk jlyk kkrml vdlt r`sk k`rgmn mlk `$vr brh+ym. 7 mh-ypyt vmh-njmt `hbh btjnvgym. 8 z`t qvmtk dmth ltmr vsdyk l`sklvt. 9 `mrty `jlh btmr `xzh b$n$nyv vyhyv-n` sdyk k`sklvt hgpn vryx `pk ktpvxym. 10 vxkk kyyn h+vb hvlk ldvdy lmysrym dvbb spty ysnym. 11 `ny ldvdy vjly tsvqtv. 12 lkh dvdy n&` hsdh nlynh bkprym. 13 nskymh lkrmym nr`h `m prxh hgpn ptx h$mdr hn&v hrmvnym sm `tn `t-ddy lk. 14 hdvd`ym ntnv-ryx vjl-ptxynv kl-mgdym xdsym gm-ysnym dvdy &pnty lk.
Next Chapter
Share this passage with others: