1 b`ty lgny `xty klh `ryty mvry jm-bsmy `klty yjry jm-dbsy styty yyny jm-xlby `klv rjym stv vskrv dvdym. 2 `ny ysnh vlby jr qvl dvdy dvpq ptxy-ly `xty rjyty yvnty tmty sr`sy nml`-+l qv&vty r$y$y lylh. 3 ps+ty `t-ktnty `ykkh `lbsnh rx&ty `t-rgly `ykkh `+npm. 4 dvdy slx ydv mn-hxr vmjy hmv jlyv. 5 qmty `ny lptx ldvdy vydy n+pv-mvr v`&bjty mvr jbr jl kpvt hmnjvl. 6 ptxty `ny ldvdy vdvdy xmq jbr npsy y&`h bdbrv bqstyhv vl` m&`tyhv qr`tyv vl` jnny. 7 m&`ny hsmrym h$bbym bjyr hkvny p&jvny ns`v `t-rdydy mjly smry hxmvt. 8 hsbjty `tkm bnvt yrvslm `m-tm&`v `t-dvdy mh-tgydv lv sxvlt `hbh `ny. 9 mh-dvdk mdvd hyph bnsym mh-dvdk mdvd skkh hsbjtnv. 10 dvdy &x v`dvm dgvl mrbbh. 11 r`sv ktm pz qv&vtyv tltlym sxrvt kjvrb. 12 jynyv kyvnym jl-`pyqy mym rx&vt bxlb ysbvt jl-ml`t. 13 lxyv kjrvgt hbsm mgdlvt mrqxym sptvtyv svsnym n+pvt mvr jbr. 14 ydyv glyly zhb mml`ym btrsys mjyv jst sn mjlpt $pyrym. 15 svqyv jmvdy ss my$dym jl-`dny-pz mr`hv klbnvn bxvr k`rzym. 16 xkv mmtqym vklv mxmdym zh dvdy vzh rjy bnvt yrvslm.
Next Chapter
Share this passage with others: