1 hnk yph rjyty hnk yph jynyk yvnym mbjd l&mtk sjrk kjdr hjzym sglsv mhr gljd. 2 snyk kjdr hq&vbvt sjlv mn-hrx&h sklm mt`ymvt vsklh `yn bhm. 3 kxv+ hsny spttyk vmdbryk n`vh kplx hrmvn rqtk mbjd l&mtk. 4 kmgdl dvyd &v`rk bnvy ltlpyvt `lp hmgn tlvy jlyv kl sl+y hgbvrym. 5 sny sdyk ksny jprym t`vmy &byh hrvjym bsvsnym. 6 jd sypvx hyvm vn$v h&llym `lk ly `l-hr hmvr v`l-gbjt hlbvnh. 7 klk yph rjyty vmvm `yn bk. 8 `ty mlbnvn klh `ty mlbnvn tbv`y tsvry mr`s `mnh mr`s snyr vxrmvn mmjnvt `ryvt mhrry nmrym. 9 lbbtny `xty klh lbbtyny b`xd mjynyk b`xd jnq m&vrnyk. 10 mh-ypv ddyk `xty klh mh-+bv ddyk myyn vryx smnyk mkl-bsmym. 11 npt t+pnh sptvtyk klh dbs vxlb txt lsvnk vryx slmtyk kryx lbnvn. 12 gn njvl `xty klh gl njvl mjyn xtvm. 13 slxyk prd$ rmvnym jm pry mgdym kprym jm-nrdym. 14 nrd vkrkm qnh vqnmvn jm kl-j&y lbvnh mr v`hlvt jm kl-r`sy bsmym. 15 mjyn gnym b`r mym xyym vnzlym mn-lbnvn. 16 jvry &pvn vbv`y tymn hpyxy gny yzlv bsmyv yb` dvdy lgnv vy`kl pry mgdyv.
Next Chapter
Share this passage with others: