1 ysb b$tr jlyvn b&l sdy ytlvnn. 2 `mr lyhvh mx$y vm&vdty `lhy `b+x-bv. 3 ky hv` y&ylk mpx yqvs mdbr hvvt. 4 b`brtv y$k lk vtxt-knpyv tx$h &nh v$xrh `mtv. 5 l`-tyr` mpxd lylh mx& yjvp yvmm. 6 mdbr b`pl yhlk mq+b ysvd &hrym. 7 ypl m&dk `lp vrbbh mymynk `lyk l` ygs. 8 rq bjynyk tby+ vslmt rsjym tr`h. 9 ky-`th yhvh mx$y jlyvn smt mjvnk. 10 l`-t`nh `lyk rjh vngj l`-yqrb b`hlk. 11 ky ml`kyv y&vh-lk lsmrk bkl-drkyk. 12 jl-kpym ys`vnk pn-tgp b`bn rglk. 13 jl-sxl vptn tdrk trm$ kpyr vtnyn. 14 ky by xsq v`pl+hv `sgbhv ky-ydj smy. 15 yqr`ny v`jnhv jmv-`nky b&rh `xl&hv v`kbdhv. 16 `rk ymym `sbyjhv v`r`hv bysvjty.
Next Chapter
Share this passage with others: