1 mzmvr l`$p `lhym n&b bjdt-`l bqrb `lhym ysp+. 2 jd-mty tsp+v-jvl vpny rsjym ts`v-$lh. 3 sp+v-dl vytvm jny vrs h&dyqv. 4 pl+v-dl v`byvn myd rsjym h&ylv. 5 l` ydjv vl` ybynv bxskh ythlkv ymv+v kl-mv$dy `r&. 6 `ny-`mrty `lhym `tm vbny jlyvn klkm. 7 `kn k`dm tmvtvn vk`xd hsrym tplv. 8 qvmh `lhym sp+h h`r& ky-`th tnxl bkl-hgvym.
Next Chapter
Share this passage with others: