1 lmn&x `l-ssnym jdvt l`$p mzmvr. 2 rjh ysr`l h`zynh nhg k&`n yv$p ysb hkrvbym hvpyjh. 3 lpny `prym vbnymn vmnsh jvrrh `t-gbvrtk vlkh lysjth lnv. 4 `lhym hsybnv vh`r pnyk vnvsjh. 5 yhvh `lhym &b`vt jd-mty jsnt btplt jmk. 6 h`kltm lxm dmjh vtsqmv bdmjvt slys. 7 tsymnv mdvn lsknynv v`ybynv yljgv-lmv. 8 `lhym &b`vt hsybnv vh`r pnyk vnvsjh. 9 gpn mm&rym t$yj tgrs gvym vt+jh. 10 pnyt lpnyh vtsrs srsyh vtml`-`r&. 11 k$v hrym &lh vjnpyh `rzy-`l. 12 tslx q&yrh jd-ym v`l-nhr yvnqvtyh. 13 lmh pr&t gdryh v`rvh kl-jbry drk. 14 ykr$mnh xzyr myjr vzyz sdy yrjnh. 15 `lhym &b`vt svb-n` hb+ msmym vr`h vpqd gpn z`t. 16 vknh `sr-n+jh ymynk vjl-bn `m&th lk. 17 srph b`s k$vxh mgjrt pnyk y`bdv. 18 thy-ydk jl-`ys ymynk jl-bn-`dm `m&t lk. 19 vl`-n$vg mmk txynv vbsmk nqr`. 20 yhvh `lhym &b`vt hsybnv h`r pnyk vnvsjh.
Next Chapter
Share this passage with others: