1 l` lnv yhvh l` lnv ky-lsmk tn kbvd jl-x$dk jl-`mtk. 2 lmh y`mrv hgvym `yh-n` `lhyhm. 3 v`lhynv bsmym kl `sr-xp& jsh. 4 j&byhm k$p vzhb mjsh ydy `dm. 5 ph-lhm vl` ydbrv jynym lhm vl` yr`v. 6 `znym lhm vl` ysmjv `p lhm vl` yryxvn. 7 ydyhm vl` ymysvn rglyhm vl` yhlkv l`-yhgv bgrvnm. 8 kmvhm yhyv jsyhm kl `sr-b+x bhm. 9 ysr`l b+x byhvh jzrm vmgnm hv`. 10 byt `hrn b+xv byhvh jzrm vmgnm hv`. 11 yr`y yhvh b+xv byhvh jzrm vmgnm hv`. 12 yhvh zkrnv ybrk ybrk `t-byt ysr`l ybrk `t-byt `hrn. 13 ybrk yr`y yhvh hq+nym jm-hgdlym. 14 y$p yhvh jlykm jlykm vjl-bnykm. 15 brvkym `tm lyhvh jsh smym v`r&. 16 hsmym smym lyhvh vh`r& ntn lbny-`dm. 17 l` hmtym yhllv-yh vl` kl-yrdy dvmh. 18 v`nxnv nbrk yh mjth vjd-jvlm hllv-yh.
Next Chapter
Share this passage with others: