1 lmn&x ldvd mzmvr `lhy thlty `l-txrs. 2 ky py rsj vpy-mrmh jly ptxv dbrv `ty lsvn sqr. 3 vdbry sn`h $bbvny vylxmvny xnm. 4 txt-`hbty ys+nvny v`ny tplh. 5 vysymv jly rjh txt +vbh vsn`h txt `hbty. 6 hpqd jlyv rsj vs+n yjmd jl-ymynv. 7 bhsp+v y&` rsj vtpltv thyh lx+`h. 8 yhyv-ymyv mj+ym pqdtv yqx `xr. 9 yhyv-bnyv ytvmym v`stv `lmnh. 10 vnvj ynvjv bnyv vs`lv vdrsv mxrbvtyhm. 11 ynqs nvsh lkl-`sr-lv vybzv zrym ygyjv. 12 `l-yhy-lv msk x$d v`l-yhy xvnn lytvmyv. 13 yhy-`xrytv lhkryt bdvr `xr ymx smm. 14 yzkr jvn `btyv `l-yhvh vx+`t `mv `l-tmx. 15 yhyv ngd-yhvh tmyd vykrt m`r& zkrm. 16 yjn `sr l` zkr jsvt x$d vyrdp `ys-jny v`byvn vnk`h lbb lmvtt. 17 vy`hb qllh vtbv`hv vl`-xp& bbrkh vtrxq mmnv. 18 vylbs qllh kmdv vtb` kmym bqrbv vksmn bj&mvtyv. 19 thy-lv kbgd yj+h vlmzx tmyd yxgrh. 20 z`t pjlt s+ny m`t yhvh vhdbrym rj jl-npsy. 21 v`th yhvh `dny jsh-`ty lmjn smk ky-+vb x$dk h&ylny. 22 ky-jny v`byvn `nky vlby xll bqrby. 23 k&l-kn+vtv nhlkty nnjrty k`rbh. 24 brky kslv m&vm vbsry kxs msmn. 25 v`ny hyyty xrph lhm yr`vny ynyjvn r`sm. 26 jzrny yhvh `lhy hvsyjny kx$dk. 27 vydjv ky-ydk z`t `th yhvh jsyth. 28 yqllv-hmh v`th tbrk qmv vybsv vjbdk ysmx. 29 ylbsv sv+ny klmh vyj+v kmjyl bstm. 30 `vdh yhvh m`d bpy vbtvk rbym `hllnv. 31 ky-yjmd lymyn `byvn lhvsyj msp+y npsv.
Next Chapter
Share this passage with others: