1 vysbv sry-hjm byrvslm vs`r hjm hpylv gvrlvt lhby` `xd mn- hjsrh lsbt byrvslm jyr hqds vtsj hydvt bjrym. 2 vybrkv hjm lkl h`nsym hmtndbym lsbt byrvslm. 3 v`lh r`sy hmdynh `sr ysbv byrvslm vbjry yhvdh ysbv `ys b`xztv bjryhm ysr`l hkhnym vhlvym vhntynym vbny jbdy slmh. 4 vbyrvslm ysbv mbny yhvdh vmbny bnymn mbny yhvdh jtyh bn-jzyh bn-zkryh bn-`mryh bn-sp+yh bn-mhll`l mbny-pr&. 5 vmjsyh bn-brvk bn-kl-xzh bn-xzyh bn-jdyh bn-yvyryb bn-zkryh bn-hslny. 6 kl-bny-pr& hysbym byrvslm `rbj m`vt ssym vsmnh `nsy-xyl. 7 v`lh bny bnymn $l` bn-mslm bn-yvjd bn-pdyh bn-qvlyh bn-mjsyh bn-`yty`l bn-ysjyh. 8 v`xryv gby $ly tsj m`vt jsrym vsmnh. 9 vyv`l bn-zkry pqyd jlyhm vyhvdh bn-h$nv`h jl-hjyr msnh. 10 mn-hkhnym ydjyh bn-yvyryb ykyn. 11 sryh bn-xlqyh bn-mslm bn-&dvq bn-mryvt bn-`xy+vb ngd byt h`lhym. 12 v`xyhm jsy hml`kh lbyt smnh m`vt jsrym vsnym vjdyh bn-yrxm bn-pllyh bn-`m&y bn-zkryh bn-psxvr bn-mlkyh. 13 v`xyv r`sym l`bvt m`tym `rbjym vsnym vjms$y bn-jzr`l bn-`xzy bn-mslmvt bn-`mr. 14 v`xyhm gbvry xyl m`h jsrym vsmnh vpqyd jlyhm zbdy`l bn- hgdvlym. 15 vmn-hlvym smjyh bn-xsvb bn-jzryqm bn-xsbyh bn-bvny. 16 vsbty vyvzbd jl-hml`kh hxy&nh lbyt h`lhym mr`sy hlvym. 17 vmtnyh bn-mykh bn-zbdy bn-`$p r`s htxlh yhvdh ltplh vbqbqyh msnh m`xyv vjbd` bn-smvj bn-gll bn-ydytvn. 18 kl-hlvym bjyr hqds m`tym smnym v`rbjh. 19 vhsvjrym jqvb +lmvn v`xyhm hsmrym bsjrym m`h sbjym vsnym. 20 vs`r ysr`l hkhnym hlvym bkl-jry yhvdh `ys bnxltv. 21 vhntynym ysbym bjpl v&yx` vgsp` jl-hntynym. 22 vpqyd hlvym byrvslm jzy bn-bny bn-xsbyh bn-mtnyh bn-myk` mbny `$p hmsrrym lngd ml`kt byt-h`lhym. 23 ky-m&vt hmlk jlyhm v`mnh jl-hmsrrym dbr-yvm byvmv. 24 vptxyh bn-msyzb`l mbny-zrx bn-yhvdh lyd hmlk lkl-dbr ljm. 25 v`l-hx&rym bsdtm mbny yhvdh ysbv bqryt h`rbj vbntyh vbdybn vbntyh vbyqb&`l vx&ryh. 26 vbysvj vbmvldh vbbyt pl+. 27 vbx&r svjl vbb`r sbj vbntyh. 28 vb&qlg vbmknh vbbntyh. 29 vbjyn rmvn vb&rjh vbyrmvt. 30 znx jdlm vx&ryhm lkys vsdtyh jzqh vbntyh vyxnv mb`r-sbj jd- gy`-hnm. 31 vbny bnymn mgbj mkms vjyh vbyt-`l vbntyh. 32 jntvt nb jnnyh. 33 x&vr rmh gtym. 34 xdyd &bjym nbl+. 35 ld v`vnv gy hxrsym. 36 vmn-hlvym mxlqvt yhvdh lbnymyn.
Next Chapter
Share this passage with others: