1 `lly ly ky hyyty k`$py-qy& kjllt b&yr `yn-`skvl l`kvl bkvrh `vth npsy. 2 `bd x$yd mn-h`r& vysr b`dm `yn klm ldmym y`rbv `ys `t-`xyhv y&vdv xrm. 3 jl-hrj kpym lhy+yb hsr s`l vhsp+ bslvm vhgdvl dbr hvt npsv hv` vyjbtvh. 4 +vbm kxdq ysr mm$vkh yvm m&pyk pqdtk b`h jth thyh mbvktm. 5 `l-t`mynv brj `l-tb+xv b`lvp mskbt xyqk smr ptxy-pyk. 6 ky-bn mnbl `b bt qmh b`mh klh bxmth `yby `ys `nsy bytv. 7 v`ny byhvh `&ph `vxylh l`lhy ysjy ysmjny `lhy. 8 `l-tsmxy `ybty ly ky nplty qmty ky-`sb bxsk yhvh `vr ly. 9 zjp yhvh `s` ky x+`ty lv jd `sr yryb ryby vjsh msp+y yv&y`ny l`vr `r`h b&dqtv. 10 vtr` `ybty vtk$h bvsh h`mrh `ly `yv yhvh `lhyk jyny tr`ynh bh jth thyh lmrm$ k+y+ xv&vt. 11 yvm lbnvt gdryk yvm hhv` yrxq-xq. 12 yvm hv` vjdyk ybv` lmny `svr vjry m&vr vlmny m&vr vjd-nhr vym mym vhr hhr. 13 vhyth h`r& lsmmh jl-ysbyh mpry mjllyhm. 14 rjh jmk bsb+k &`n nxltk skny lbdd yjr btvk krml yrjv bsn vgljd kymy jvlm. 15 kymy &`tk m`r& m&rym `r`nv npl`vt. 16 yr`v gvym vybsv mkl gbvrtm ysymv yd jl-ph `znyhm txrsnh. 17 ylxkv jpr knxs kzxly `r& yrgzv mm$grtyhm `l-yhvh `lhynv ypxdv vyr`v mmk. 18 my-`l kmvk ns` jvn vjbr jl-psj ls`ryt nxltv l`-hxzyq ljd `pv ky-xp& x$d hv`. 19 ysvb yrxmnv ykbs jvntynv vtslyk bm&lvt ym kl-x+`vtm. 20 ttn `mt lyjqb x$d l`brhm `sr-nsbjt l`btynv mymy qdm.
Next Chapter
Share this passage with others: