1 v`th byt-lxm `prth &jyr lhyvt b`lpy yhvdh mmk ly y&` lhyvt mvsl bysr`l vmv&`tyv mqdm mymy jvlm. 2 lkn ytnm jd-jt yvldh yldh vytr `xyv ysvbvn jl-bny ysr`l. 3 vjmd vrjh bjz yhvh bg`vn sm yhvh `lhyv vysbv ky-jth ygdl jd- `p$y-`r&. 4 vhyh zh slvm `svr ky-ybv` b`r&nv vky ydrk b`rmntynv vhqmnv jlyv sbjh rjym vsmnh n$yky `dm. 5 vrjv `t-`r& `svr bxrb v`t-`r& nmrd bptxyh vh&yl m`svr ky-ybv` b`r&nv vky ydrk bgbvlnv. 6 vhyh s`ryt yjqb bqrb jmym rbym k+l m`t yhvh krbybym jly-jsb `sr l`-yqvh l`ys vl` yyxl lbny `dm. 7 vhyh s`ryt yjqb bgvym bqrb jmym rbym k`ryh bbhmvt yjr kkpyr bjdry-&`n `sr `m jbr vrm$ v+rp v`yn m&yl. 8 trm ydk jl-&ryk vkl-`ybyk ykrtv. 9 vhyh byvm-hhv` n`m-yhvh vhkrty $v$yk mqrbk vh`bdty mrkbtyk. 10 vhkrty jry `r&k vhr$ty kl-mb&ryk. 11 vhkrty kspym mydk vmjvnnym l` yhyv-lk. 12 vhkrty p$ylyk vm&bvtyk mqrbk vl`-tstxvh jvd lmjsh ydyk. 13 vntsty `syryk mqrbk vhsmdty jryk. 14 vjsyty b`p vbxmh nqm `t-hgvym `sr l` smjv.
Next Chapter
Share this passage with others: