1 vhyh b`xryt hymym yhyh hr byt-yhvh nkvn br`s hhrym vns` hv` mgbjvt vnhrv jlyv jmym. 2 vhlkv gvym rbym v`mrv lkv vnjlh `l-hr-yhvh v`l-byt `lhy yjqb vyvrnv mdrkyv vnlkh b`rxtyv ky m&yvn t&` tvrh vdbr-yhvh myrvslm. 3 vsp+ byn jmym rbym vhvkyx lgvym j&mym jd-rxvq vkttv xrbtyhm l`tym vxnyttyhm lmzmrvt l`-ys`v gvy `l-gvy xrb vl`-ylmdvn jvd mlxmh. 4 vysbv `ys txt gpnv vtxt t`ntv v`yn mxryd ky-py yhvh &b`vt dbr. 5 ky kl-hjmym ylkv `ys bsm `lhyv v`nxnv nlk bsm-yhvh `lhynv ljvlm vjd. 6 byvm hhv` n`m-yhvh `$ph h&ljh vhndxh `qb&h v`sr hrjty. 7 vsmty `t-h&ljh ls`ryt vhnhl`h lgvy j&vm vmlk yhvh jlyhm bhr &yvn mjth vjd-jvlm. 8 v`th mgdl-jdr jpl bt-&yvn jdyk t`th vb`h hmmslh hr`snh mmlkt lbt-yrvslm. 9 jth lmh tryjy rj hmlk `yn-bk `m-yvj&k `bd ky-hxzyqk xyl kyvldh. 10 xvly vgxy bt-&yvn kyvldh ky-jth t&`y mqryh vsknt bsdh vb`t jd-bbl sm tn&ly sm yg`lk yhvh mkp `ybyk. 11 vjth n`$pv jlyk gvym rbym h`mrym txnp vtxz b&yvn jynynv. 12 vhmh l` ydjv mxsbvt yhvh vl` hbynv j&tv ky qb&m kjmyr grnh. 13 qvmy vdvsy bt-&yvn ky-qrnk `sym brzl vpr$tyk `sym nxvsh vhdqvt jmym rbym vhxrmty lyhvh b&jm vxylm l`dvn kl-h`r&. 14 jth ttgddy bt-gdvd m&vr sm jlynv bsb+ ykv jl-hlxy `t sp+ ysr`l.
Next Chapter
Share this passage with others: