1 hvy xsby-`vn vpjly rj jl-mskbvtm b`vr hbqr yjsvh ky ys-l`l ydm. 2 vxmdv sdvt vgzlv vbtym vns`v vjsqv gbr vbytv v`ys vnxltv. 3 lkn kh `mr yhvh hnny xsb jl-hmspxh hz`t rjh `sr l`-tmysv msm &v`rtykm vl` tlkv rvmh ky jt rjh hy`. 4 byvm hhv` ys` jlykm msl vnhh nhy nhyh `mr sdvd nsdnv xlq jmy ymyr `yk ymys ly lsvbb sdynv yxlq. 5 lkn l`-yhyh lk mslyk xbl bgvrl bqhl yhvh. 6 `l-t+pv y+ypvn l`-y+pv l`lh l` y$g klmvt. 7 h`mvr byt-yjqb hq&r rvx yhvh `m-`lh mjllyv hlv` dbry yy+ybv jm hysr hvlk. 8 v`tmvl jmy l`vyb yqvmm mmvl slmh `dr tps+vn mjbrym b+x svby mlxmh. 9 nsy jmy tgrsvn mbyt tjngyh mjl jllyh tqxv hdry ljvlm. 10 qvmv vlkv ky l`-z`t hmnvxh bjbvr +m`h txbl vxbl nmr&. 11 lv-`ys hlk rvx vsqr kzb `+p lk lyyn vlskr vhyh m+yp hjm hzh. 12 `$p ``$p yjqb klk qb& `qb& s`ryt ysr`l yxd `symnv k&`n b&rh kjdr btvk hdbrv thymnh m`dm. 13 jlh hpr& lpnyhm pr&v vyjbrv sjr vy&`v bv vyjbr mlkm lpnyhm vyhvh br`sm.
Next Chapter
Share this passage with others: