1 zkr yhvh mh-hyh lnv hby+ vr`h `t-xrptnv. 2 nxltnv nhpkh lzrym btynv lnkrym. 3 ytvmym hyynv `yn `b `mtynv k`lmnvt. 4 mymynv bk$p stynv j&ynv bmxyr yb`v. 5 jl &v`rnv nrdpnv ygjnv l` hvnx-lnv. 6 m&rym ntnv yd `svr lsbj lxm. 7 `btynv x+`v `ynm `nxnv jvntyhm $blnv. 8 jbdym mslv bnv prq `yn mydm. 9 bnpsnv nby` lxmnv mpny xrb hmdbr. 10 jvrnv ktnvr nkmrv mpny zljpvt rjb. 11 nsym b&yvn jnv btlt bjry yhvdh. 12 srym bydm ntlv pny zqnym l` nhdrv. 13 bxvrym +xvn ns`v vnjrym bj& kslv. 14 zqnym msjr sbtv bxvrym mngyntm. 15 sbt msvs lbnv nhpk l`bl mxlnv. 16 nplh j+rt r`snv `vy-n` lnv ky x+`nv. 17 jl-zh hyh dvh lbnv jl-`lh xskv jynynv. 18 jl hr-&yvn ssmm svjlym hlkv-bv. 19 `th yhvh ljvlm tsb k$`k ldr vdvr. 20 lmh ln&x tskxnv tjzbnv l`rk ymym. 21 hsybnv yhvh `lyk vnsvb xds ymynv kqdm. 22 ky `m-m`$ m`$tnv q&pt jlynv jd-m`d.
Next Chapter
Share this passage with others: