1 `ykh yjyb b`pv `dny `t-bt-&yvn hslyk msmym `r& tp`rt ysr`l vl`-zkr hdm-rglyv byvm `pv. 2 blj `dny l` xml `t kl-n`vt yjqb hr$ bjbrtv mb&ry bt-yhvdh hgyj l`r& xll mmlkh vsryh. 3 gdj bxry-`p kl qrn ysr`l hsyb `xvr ymynv mpny `vyb vybjr byjqb k`s lhbh `klh $byb. 4 drk qstv k`vyb n&b ymynv k&r vyhrg kl mxmdy-jyn b`hl bt-&yvn spk k`s xmtv. 5 hyh `dny k`vyb blj ysr`l blj kl-`rmnvtyh sxt mb&ryv vyrb bbt- yhvdh t`nyh v`nyh. 6 vyxm$ kgn skv sxt mvjdv skx yhvh b&yvn mvjd vsbt vyn`& bzjm- `pv mlk vkhn. 7 znx `dny mzbxv n`r mqdsv h$gyr byd-`vyb xvmt `rmnvtyh qvl ntnv bbyt-yhvh kyvm mvjd. 8 xsb yhvh lhsxyt xvmt bt-&yvn n+h qv l`-hsyb ydv mblj vy`bl-xl vxvmh yxdv `mllv. 9 +bjv b`r& sjryh `bd vsbr bryxyh mlkh vsryh bgvym `yn tvrh gm- nby`yh l`-m&`v xzvn myhvh. 10 ysbv l`r& ydmv zqny bt-&yvn hjlv jpr jl-r`sm xgrv sqym hvrydv l`r& r`sn btvlt yrvslm. 11 klv bdmjvt jyny xmrmrv mjy nspk l`r& kbdy jl-sbr bt-jmy bj+p jvll vyvnq brxbvt qryh. 12 l`mtm y`mrv `yh dgn vyyn bhtj+pm kxll brxbvt jyr bhstpk npsm `l-xyq `mtm. 13 mh-`jydk mh `dmh-lk hbt yrvslm mh `svh-lk v`nxmk btvlt bt- &yvn ky-gdvl kym sbrk my yrp`-lk. 14 nby`yk xzv lk sv` vtpl vl`-glv jl-jvnk lhsyb sbytk vyxzv lk ms`vt sv` vmdvxym. 15 $pqv jlyk kpym kl-jbry drk srqv vynjv r`sm jl-bt yrvslm hz`t hjyr sy`mrv klylt ypy msvs lkl-h`r&. 16 p&v jlyk pyhm kl-`vybyk srqv vyxrqv-sn `mrv bljnv `k zh hyvm sqvynhv m&`nv r`ynv. 17 jsh yhvh `sr zmm b&j `mrtv `sr &vh mymy-qdm hr$ vl` xml vysmx jlyk `vyb hrym qrn &ryk. 18 &jq lbm `l-`dny xvmt bt-&yvn hvrydy knxl dmjh yvmm vlylh `l- ttny pvgt lk `l-tdm bt-jynk. 19 qvmy rny blyl lr`s `smrvt spky kmym lbk nkx pny `dny s`y `lyv kpyk jl-nps jvllyk hj+vpym brjb br`s kl-xv&vt. 20 r`h yhvh vhby+h lmy jvllt kh `m-t`klnh nsym prym jlly +pxym `m-yhrg bmqds `dny khn vnby`. 21 skbv l`r& xv&vt njr vzqn btvlty vbxvry nplv bxrb hrgt byvm `pk +bxt l` xmlt. 22 tqr` kyvm mvjd mgvry m$byb vl` hyh byvm `p-yhvh ply+ vsryd `sr-+pxty vrbyty `yby klm.
Next Chapter
Share this passage with others: