1 vyhy mymym bymy q&yr-x+ym vypqd smsvn `t-`stv bgdy jzym vy`mr `b`h `l-`sty hxdrh vl`-ntnv `byh lbv`. 2 vy`mr `byh `mr `mrty ky-sn` sn`th v`tnnh lmrjk hl` `xth hq+nh +vbh mmnh thy-n` lk txtyh. 3 vy`mr lhm smsvn nqyty hpjm mplstym ky-jsh `ny jmm rjh. 4 vylk smsvn vylkd sls-m`vt svjlym vyqx lpdym vypn znb `l-znb vysm lpyd `xd byn-sny hznbvt btvk. 5 vybjr-`s blpydym vyslx bqmvt plstym vybjr mgdys vjd-qmh vjd- krm zyt. 6 vy`mrv plstym my jsh z`t vy`mrv smsvn xtn htmny ky lqx `t- `stv vytnh lmrjhv vyjlv plstym vysrpv `vth v`t-`byh b`s. 7 vy`mr lhm smsvn `m-tjsvn kz`t ky `m-nqmty bkm v`xr `xdl. 8 vyk `vtm svq jl-yrk mkh gdvlh vyrd vysb b$jyp $lj jy+m. 9 vyjlv plstym vyxnv byhvdh vyn+sv blxy. 10 vy`mrv `ys yhvdh lmh jlytm jlynv vy`mrv l`$vr `t-smsvn jlynv ljsvt lv k`sr jsh lnv. 11 vyrdv slst `lpym `ys myhvdh `l-$jyp $lj jy+m vy`mrv lsmsvn hl` ydjt ky-mslym bnv plstym vmh-z`t jsyt lnv vy`mr lhm k`sr jsv ly kn jsyty lhm. 12 vy`mrv lv l`$rk yrdnv lttk byd-plstym vy`mr lhm smsvn hsbjv ly pn-tpgjvn by `tm. 13 vy`mrv lv l`mr l` ky-`$r n`$rk vntnvk bydm vhmt l` nmytk vy`$rhv bsnym jbtym xdsym vyjlvhv mn-h$lj. 14 hv`-b` jd-lxy vplstym hryjv lqr`tv vt&lx jlyv rvx yhvh vthyynh hjbtym `sr jl-zrvjvtyv kpstym `sr bjrv b`s vym$v `$vryv mjl ydyv. 15 vym&` lxy-xmvr +ryh vyslx ydv vyqxh vyk-bh `lp `ys. 16 vy`mr smsvn blxy hxmvr xmvr xmrtym blxy hxmvr hkyty `lp `ys. 17 vyhy kkltv ldbr vyslk hlxy mydv vyqr` lmqvm hhv` rmt lxy. 18 vy&m` m`d vyqr` `l-yhvh vy`mr `th ntt byd-jbdk `t-htsvjh hgdlh hz`t vjth `mvt b&m` vnplty byd hjrlym. 19 vybqj `lhym `t-hmkts `sr-blxy vy&`v mmnv mym vyst vtsb rvxv vyxy jl-kn qr` smh jyn hqvr` `sr blxy jd hyvm hzh. 20 vysp+ `t-ysr`l bymy plstym jsrym snh.
Next Chapter
Share this passage with others: