1 vy$p `yvb s`t mslv vy`mr. 2 xy-`l h$yr msp+y vsdy hmr npsy. 3 ky-kl-jvd nsmty by vrvx `lvh b`py. 4 `m-tdbrnh spty jvlh vlsvny `m-yhgh rmyh. 5 xlylh ly `m-`&dyq `tkm jd-`gvj l`-`$yr tmty mmny. 6 b&dqty hxzqty vl` `rph l`-yxrp lbby mymy. 7 yhy krsj `yby vmtqvmmy kjvl. 8 ky mh-tqvt xnp ky yb&j ky ysl `lvh npsv. 9 h&jqtv ysmj `l ky-tbv` jlyv &rh. 10 `m-jl-sdy ytjng yqr` `lvh bkl-jt. 11 `vrh `tkm byd-`l `sr jm-sdy l` `kxd. 12 hn-`tm klkm xzytm vlmh-zh hbl thblv. 13 zh xlq-`dm rsj jm-`l vnxlt jry&ym msdy yqxv. 14 `m-yrbv bnyv lmv-xrb v&`&`yv l` ysbjv-lxm. 15 srydv bmvt yqbrv v`lmntyv l` tbkynh. 16 `m-y&br kjpr k$p vkxmr ykyn mlbvs. 17 ykyn v&dyq ylbs vk$p nqy yxlq. 18 bnh kjs bytv vk$kh jsh n&r. 19 jsyr yskb vl` y`$p jynyv pqx v`ynnv. 20 tsyghv kmym blhvt lylh gnbtv $vph. 21 ys`hv qdym vylk vysjrhv mmqmv. 22 vyslk jlyv vl` yxml mydv brvx ybrx. 23 yspq jlymv kpymv vysrq jlyv mmqmv.
Next Chapter
Share this passage with others: