1 vyhy hyvm vyb`v bny h`lhym lhty&b jl-yhvh vybv` gm-hs+n btkm lhty&b jl-yhvh. 2 vy`mr yhvh `l-hs+n `y mzh tb` vyjn hs+n `t-yhvh vy`mr ms+ b`r& vmhthlk bh. 3 vy`mr yhvh `l-hs+n hsmt lbk `l-jbdy `yvb ky `yn kmhv b`r& `ys tm vysr yr` `lhym v$r mrj vjdnv mxzyq btmtv vt$ytny bv lbljv xnm. 4 vyjn hs+n `t-yhvh vy`mr jvr bjd-jvr vkl `sr l`ys ytn bjd npsv. 5 `vlm slx-n` ydk vgj `l-j&mv v`l-bsrv `m-l` `l-pnyk ybrkk. 6 vy`mr yhvh `l-hs+n hnv bydk `k `t-npsv smr. 7 vy&` hs+n m`t pny yhvh vyk `t-`yvb bsxyn rj mkp rglv jd qdqdv. 8 vyqx-lv xrs lhtgrd bv vhv` ysb btvk-h`pr. 9 vt`mr lv `stv jdk mxzyq btmtk brk `lhym vmt. 10 vy`mr `lyh kdbr `xt hnblvt tdbry gm `t-h+vb nqbl m`t h`lhym v`t-hrj l` nqbl bkl-z`t l`-x+` `yvb bsptyv. 11 vysmjv slst rjy `yvb `t kl-hrjh hz`t hb`h jlyv vyb`v `ys mmqmv `lypz htymny vbldd hsvxy v&vpr hnjmty vyvjdv yxdv lbv` lnvd-lv vlnxmv. 12 vys`v `t-jynyhm mrxvq vl` hkyrhv vys`v qvlm vybkv vyqrjv `ys mjlv vyzrqv jpr jl-r`syhm hsmymh. 13 vysbv `tv l`r& sbjt ymym vsbjt lylvt v`yn-dbr `lyv dbr ky r`v ky-gdl hk`b m`d.
Next Chapter
Share this passage with others: