1 rvxy xblh ymy nzjkv qbrym ly. 2 `m-l` htlym jmdy vbhmrvtm tln jyny. 3 symh-n` jrbny jmk my hv` lydy ytqj. 4 ky-lbm &pnt mskl jl-kn l` trmm. 5 lxlq ygyd rjym vjyny bnyv tklnh. 6 vh&gny lmsl jmym vtpt lpnym `hyh. 7 vtkh mkjs jyny vy&ry k&l klm. 8 ysmv ysrym jl-z`t vnqy jl-xnp ytjrr. 9 vy`xz &dyq drkv v+hr-ydym y$yp `m&. 10 v`vlm klm tsbv vb`v n` vl`-`m&` bkm xkm. 11 ymy jbrv zmty ntqv mvrsy lbby. 12 lylh lyvm ysymv `vr qrvb mpny-xsk. 13 `m-`qvh s`vl byty bxsk rpdty y&vjy. 14 lsxt qr`ty `by `th `my v`xty lrmh. 15 v`yh `pv tqvty vtqvty my ysvrnh. 16 bdy s`l trdnh `m-yxd jl-jpr nxt.
Next Chapter
Share this passage with others: