1 sv++v bxv&vt yrvslm vr`v-n` vdjv vbqsv brxvbvtyh `m-tm&`v `ys `m-ys jsh msp+ mbqs `mvnh v`$lx lh. 2 v`m xy-yhvh y`mrv lkn lsqr ysbjv. 3 yhvh jynyk hlv` l`mvnh hkyth `tm vl`-xlv klytm m`nv qxt mv$r xzqv pnyhm m$lj m`nv lsvb. 4 v`ny `mrty `k-dlym hm nv`lv ky l` ydjv drk yhvh msp+ `lhyhm. 5 `lkh-ly `l-hgdlym v`dbrh `vtm ky hmh ydjv drk yhvh msp+ `lhyhm `k hmh yxdv sbrv jl ntqv mv$rvt. 6 jl-kn hkm `ryh myjr z`b jrbvt ysddm nmr sqd jl-jryhm kl-hyv&` mhnh y+rp ky rbv psjyhm j&mv msbvtyhm. 7 `y lz`t `$lvx-lk bnyk jzbvny vysbjv bl` `lhym v`sbj `vtm vyn`pv vbyt zvnh ytgddv. 8 $v$ym myznym mskym hyv `ys `l-`st rjhv y&hlv. 9 hjl-`lh lv`-`pqd n`m-yhvh v`m bgvy `sr-kzh l` ttnqm npsy. 10 jlv bsrvtyh vsxtv vklh `l-tjsv h$yrv n+ysvtyh ky lv` lyhvh hmh. 11 ky bgvd bgdv by byt ysr`l vbyt yhvdh n`m-yhvh. 12 kxsv byhvh vy`mrv l`-hv` vl`-tbv` jlynv rjh vxrb vrjb lv` nr`h. 13 vhnby`ym yhyv lrvx vhdbr `yn bhm kh yjsh lhm. 14 lkn kh-`mr yhvh `lhy &b`vt yjn dbrkm `t-hdbr hzh hnny ntn dbry bpyk l`s vhjm hzh j&ym v`kltm. 15 hnny mby` jlykm gvy mmrxq byt ysr`l n`m-yhvh gvy `ytn hv` gvy mjvlm hv` gvy l`-tdj lsnv vl` tsmj mh-ydbr. 16 `sptv kqbr ptvx klm gbvrym. 17 v`kl q&yrk vlxmk y`klv bnyk vbnvtyk y`kl &`nk vbqrk y`kl gpnk vt`ntk yrss jry mb&ryk `sr `th bv+x bhnh bxrb. 18 vgm bymym hhmh n`m-yhvh l`-`jsh `tkm klh. 19 vhyh ky t`mrv txt mh jsh yhvh `lhynv lnv `t-kl-`lh v`mrt `lyhm k`sr jzbtm `vty vtjbdv `lhy nkr b`r&km kn tjbdv zrym b`r& l` lkm. 20 hgydv z`t bbyt yjqb vhsmyjvh byhvdh l`mr. 21 smjv-n` z`t jm $kl v`yn lb jynym lhm vl` yr`v `znym lhm vl` ysmjv. 22 h`vty l`-tyr`v n`m-yhvh `m mpny l` txylv `sr-smty xvl gbvl lym xq-jvlm vl` yjbrnhv vytgjsv vl` yvklv vhmv glyv vl` yjbrnhv. 23 vljm hzh hyh lb $vrr vmvrh $rv vylkv. 24 vl`-`mrv blbbm nyr` n` `t-yhvh `lhynv hntn gsm vyrh vmlqvs bjtv sbjvt xqvt q&yr ysmr-lnv. 25 jvnvtykm h+v-`lh vx+`vtykm mnjv h+vb mkm. 26 ky-nm&`v bjmy rsjym ysvr ksk yqvsym h&ybv msxyt `nsym ylkdv. 27 kklvb ml` jvp kn btyhm ml`ym mrmh jl-kn gdlv vyjsyrv. 28 smnv jstv gm jbrv dbry-rj dyn l`-dnv dyn ytvm vy&lyxv vmsp+ `byvnym l` sp+v. 29 hjl-`lh l`-`pqd n`m-yhvh `m bgvy `sr-kzh l` ttnqm npsy. 30 smh vsjrvrh nhyth b`r&. 31 hnby`ym nb`v-bsqr vhkhnym yrdv jl-ydyhm vjmy `hbv kn vmh- tjsv l`xryth.
Next Chapter
Share this passage with others: