1 vygsv kl-sry hxylym vyvxnn bn-qrx vyznyh bn-hvsjyh vkl-hjm mq+n vjd-gdvl. 2 vy`mrv `l-yrmyhv hnby` tpl-n` txntnv lpnyk vhtpll bjdnv `l- yhvh `lhyk bjd kl-hs`ryt hz`t ky-ns`rnv mj+ mhrbh k`sr jynyk r`vt `tnv. 3 vygd-lnv yhvh `lhyk `t-hdrk `sr nlk-bh v`t-hdbr `sr njsh. 4 vy`mr `lyhm yrmyhv hnby` smjty hnny mtpll `l-yhvh `lhykm kdbrykm vhyh kl-hdbr `sr-yjnh yhvh `tkm `gyd lkm l`-`mnj mkm dbr. 5 vhmh `mrv `l-yrmyhv yhy yhvh bnv ljd `mt vn`mn `m-l` kkl-hdbr `sr yslxk yhvh `lhyk `lynv kn njsh. 6 `m-+vb v`m-rj bqvl yhvh `lhynv `sr `nv slxym `tk `lyv nsmj lmjn `sr yy+b-lnv ky nsmj bqvl yhvh `lhynv. 7 vyhy mq& jsrt ymym vyhy dbr-yhvh `l-yrmyhv. 8 vyqr` `l-yvxnn bn-qrx v`l kl-sry hxylym `sr `tv vlkl-hjm lmq+n vjd-gdvl. 9 vy`mr `lyhm kh-`mr yhvh `lhy ysr`l `sr slxtm `ty `lyv lhpyl txntkm lpnyv. 10 `m-svb tsbv b`r& hz`t vbnyty `tkm vl` `hr$ vn+jty `tkm vl` `tvs ky nxmty `l-hrjh `sr jsyty lkm. 11 `l-tyr`v mpny mlk bbl `sr-`tm yr`ym mpnyv `l-tyr`v mmnv n`m- yhvh ky-`tkm `ny lhvsyj `tkm vlh&yl `tkm mydv. 12 v`tn lkm rxmym vrxm `tkm vhsyb `tkm `l-`dmtkm. 13 v`m-`mrym `tm l` nsb b`r& hz`t lblty smj bqvl yhvh `lhykm. 14 l`mr l` ky `r& m&rym nbv` `sr l`-nr`h mlxmh vqvl svpr l` nsmj vllxm l`-nrjb vsm nsb. 15 vjth lkn smjv dbr-yhvh s`ryt yhvdh kh-`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l `m-`tm svm tsmvn pnykm lb` m&rym vb`tm lgvr sm. 16 vhyth hxrb `sr `tm yr`ym mmnh sm tsyg `tkm b`r& m&rym vhrjb `sr-`tm d`gym mmnv sm ydbq `xrykm m&rym vsm tmtv. 17 vyhyv kl-h`nsym `sr-smv `t-pnyhm lbv` m&rym lgvr sm ymvtv bxrb brjb vbdbr vl`-yhyh lhm sryd vply+ mpny hrjh `sr `ny mby` jlyhm. 18 ky kh `mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l k`sr ntk `py vxmty jl-ysby yrvslm kn ttk xmty jlykm bb`km m&rym vhyytm l`lh vlsmh vlqllh vlxrph vl`-tr`v jvd `t-hmqvm hzh. 19 dbr yhvh jlykm s`ryt yhvdh `l-tb`v m&rym ydj tdjv ky-hjydty bkm hyvm. 20 ky htjtym bnpsvtykm ky-`tm slxtm `ty `l-yhvh `lhykm l`mr htpll bjdnv `l-yhvh `lhynv vkkl `sr y`mr yhvh `lhynv kn hgd-lnv vjsynv. 21 v`gd lkm hyvm vl` smjtm bqvl yhvh `lhykm vlkl `sr-slxny `lykm. 22 vjth ydj tdjv ky bxrb brjb vbdbr tmvtv bmqvm `sr xp&tm lbv` lgvr sm.
Next Chapter
Share this passage with others: