1 vyhy bxds hsbyjy b` ysmj`l bn-ntnyh bn-`lysmj mzrj hmlvkh vrby hmlk vjsrh `nsym `tv `l-gdlyhv bn-`xyqm hm&pth vy`klv sm lxm yxdv bm&ph. 2 vyqm ysmj`l bn-ntnyh vjsrt h`nsym `sr-hyv `tv vykv `t-gdlyhv bn-`xyqm bn-spn bxrb vymt `tv `sr-hpqyd mlk-bbl b`r&. 3 v`t kl-hyhvdym `sr-hyv `tv `t-gdlyhv bm&ph v`t-hksdym `sr nm&`v-sm `t `nsy hmlxmh hkh ysmj`l. 4 vyhy byvm hsny lhmyt `t-gdlyhv v`ys l` ydj. 5 vyb`v `nsym mskm mslv vmsmrvn smnym `ys mglxy zqn vqrjy bgdym vmtgddym vmnxh vlbvnh bydm lhby` byt yhvh. 6 vy&` ysmj`l bn-ntnyh lqr`tm mn-hm&ph hlk hlk vbkh vyhy kpgs `tm vy`mr `lyhm b`v `l-gdlyhv bn-`xyqm. 7 vyhy kbv`m `l-tvk hjyr vysx+m ysmj`l bn-ntnyh `l-tvk hbvr hv` vh`nsym `sr-`tv. 8 vjsrh `nsym nm&`v-bm vy`mrv `l-ysmj`l `l-tmtnv ky-ys-lnv m+mnym bsdh x+ym vsjrym vsmn vdbs vyxdl vl` hmytm btvk `xyhm. 9 vhbvr `sr hslyk sm ysmj`l `t kl-pgry h`nsym `sr hkh byd- gdlyhv hv` `sr jsh hmlk `$` mpny bjs` mlk-ysr`l `tv ml` ysmj`l bn-ntnyhv xllym. 10 vysb ysmj`l `t-kl-s`ryt hjm `sr bm&ph `t-bnvt hmlk v`t-kl- hjm hns`rym bm&ph `sr hpqyd nbvzr`dn rb-+bxym `t-gdlyhv bn- `xyqm vysbm ysmj`l bn-ntnyh vylk ljbr `l-bny jmvn. 11 vysmj yvxnn bn-qrx vkl-sry hxylym `sr `tv `t kl-hrjh `sr jsh ysmj`l bn-ntnyh. 12 vyqxv `t-kl-h`nsym vylkv lhlxm jm-ysmj`l bn-ntnyh vym&`v `tv `l-mym rbym `sr bgbjvn. 13 vyhy kr`vt kl-hjm `sr `t-ysmj`l `t-yvxnn bn-qrx v`t kl-sry hxylym `sr `tv vysmxv. 14 vy$bv kl-hjm `sr-sbh ysmj`l mn-hm&ph vysbv vylkv `l-yvxnn bn- qrx. 15 vysmj`l bn-ntnyh nml+ bsmnh `nsym mpny yvxnn vylk `l-bny jmvn. 16 vyqx yvxnn bn-qrx vkl-sry hxylym `sr-`tv `t kl-s`ryt hjm `sr hsyb m`t ysmj`l bn-ntnyh mn-hm&ph `xr hkh `t-gdlyh bn-`xyqm gbrym `nsy hmlxmh vnsym v+p v$r$ym `sr hsyb mgbjvn. 17 vylkv vysbv bgrvt kmvhm `sr-`&l byt lxm llkt lbv` m&rym. 18 mpny hksdym ky yr`v mpnyhm ky-hkh ysmj`l bn-ntnyh `t-gdlyhv bn-`xyqm `sr-hpqyd mlk-bbl b`r&.
Next Chapter
Share this passage with others: