1 `m-tsvb ysr`l n`m-yhvh `ly tsvb v`m-t$yr sqv&yk mpny vl` tnvd. 2 vnsbjt xy-yhvh b`mt bmsp+ vb&dqh vhtbrkv bv gvym vbv ythllv. 3 ky-kh `mr yhvh l`ys yhvdh vlyrvslm nyrv lkm nyr v`l-tzrjv `l- qv&ym. 4 hmlv lyhvh vh$rv jrlvt lbbkm `ys yhvdh vysby yrvslm pn-t&` k`s xmty vbjrh v`yn mkbh mpny rj mjllykm. 5 hgydv byhvdh vbyrvslm hsmyjv v`mrv vtqjv svpr b`r& qr`v ml`v v`mrv h`$pv vnbv`h `l-jry hmb&r. 6 s`v-n$ &yvnh hjyzv `l-tjmdv ky rjh `nky mby` m&pvn vsbr gdvl. 7 jlh `ryh m$bkv vmsxyt gvym n$j y&` mmqmv lsvm `r&k lsmh jryk t&ynh m`yn yvsb. 8 jl-z`t xgrv sqym $pdv vhylylv ky l`-sb xrvn `p-yhvh mmnv. 9 vhyh byvm-hhv` n`m-yhvh y`bd lb-hmlk vlb hsrym vnsmv hkhnym vhnby`ym ytmhv. 10 v`mr `hh `dny yhvh `kn hs` hs`t ljm hzh vlyrvslm l`mr slvm yhyh lkm vngjh xrb jd-hnps. 11 bjt hhy` y`mr ljm-hzh vlyrvslm rvx &x spyym bmdbr drk bt-jmy lv` lzrvt vlv` lhbr. 12 rvx ml` m`lh ybv` ly jth gm-`ny `dbr msp+ym `vtm. 13 hnh kjnnym yjlh vk$vph mrkbvtyv qlv mnsrym $v$yv `vy lnv ky sddnv. 14 kb$y mrjh lbk yrvslm lmjn tvsjy jd-mty tlyn bqrbk mxsbvt `vnk. 15 ky qvl mgyd mdn vmsmyj `vn mhr `prym. 16 hzkyrv lgvym hnh hsmyjv jl-yrvslm n&rym b`ym m`r& hmrxq vytnv jl-jry yhvdh qvlm. 17 ksmry sdy hyv jlyh m$byb ky-`ty mrth n`m-yhvh. 18 drkk vmjllyk jsv `lh lk z`t rjtk ky mr ky ngj jd-lbk. 19 mjy mjy `xvlh qyrvt lby hmh-ly lby l` `xrys ky qvl svpr smjty npsy trvjt mlxmh. 20 sbr jl-sbr nqr` ky sddh kl-h`r& pt`m sddv `hly rgj yryjty. 21 jd-mty `r`h-n$ `smjh qvl svpr. 22 ky `vyl jmy `vty l` ydjv bnym $klym hmh vl` nbvnym hmh xkmym hmh lhrj vlhy+yb l` ydjv. 23 r`yty `t-h`r& vhnh-thv vbhv v`l-hsmym v`yn `vrm. 24 r`yty hhrym vhnh rjsym vkl-hgbjvt htqlqlv. 25 r`yty vhnh `yn h`dm vkl-jvp hsmym nddv. 26 r`yty vhnh hkrml hmdbr vkl-jryv nt&v mpny yhvh mpny xrvn `pv. 27 ky-kh `mr yhvh smmh thyh kl-h`r& vklh l` `jsh. 28 jl-z`t t`bl h`r& vqdrv hsmym mmjl jl ky-dbrty zmty vl` nxmty vl`-`svb mmnh. 29 mqvl prs vrmh qst brxt kl-hjyr b`v bjbym vbkpym jlv kl-hjyr jzvbh v`yn-yvsb bhn `ys. 30 v`ty sdvd mh-tjsy ky-tlbsy sny ky-tjdy jdy-zhb ky-tqrjy bpvk jynyk lsv` ttypy m`$v-bk jgbym npsk ybqsv. 31 ky qvl kxvlh smjty &rh kmbkyrh qvl bt-&yvn ttypx tprs kpyh `vy-n` ly ky-jyph npsy lhrgym.
Next Chapter
Share this passage with others: