1 hdbr `sr-hyh jl-yrmyhv jl-kl-jm yhvdh bsnh hrbjyt lyhvyqym bn- y`syhv mlk yhvdh hy` hsnh hr`snyt lnbvkdr`&r mlk bbl. 2 `sr dbr yrmyhv hnby` jl-kl-jm yhvdh v`l kl-ysby yrvslm l`mr. 3 mn-sls jsrh snh ly`syhv bn-`mvn mlk yhvdh vjd hyvm hzh zh sls vjsrym snh hyh dbr-yhvh `ly v`dbr `lykm `skym vdbr vl` smjtm. 4 vslx yhvh `lykm `t-kl-jbdyv hnb`ym hskm vslx vl` smjtm vl`- h+ytm `t-`znkm lsmj. 5 l`mr svbv-n` `ys mdrkv hrjh vmrj mjllykm vsbv jl-h`dmh `sr ntn yhvh lkm vl`bvtykm lmn-jvlm vjd-jvlm. 6 v`l-tlkv `xry `lhym `xrym ljbdm vlhstxvt lhm vl`-tkjy$v `vty bmjsh ydykm vl` `rj lkm. 7 vl`-smjtm `ly n`m-yhvh lmjn hkj$vny bmjsh ydykm lrj lkm. 8 lkn kh `mr yhvh &b`vt yjn `sr l`-smjtm `t-dbry. 9 hnny slx vlqxty `t-kl-mspxvt &pvn n`m-yhvh v`l-nbvkdr`&r mlk- bbl jbdy vhb`tym jl-h`r& hz`t vjl-ysbyh vjl kl-hgvym h`lh $byb vhxrmtym vsmtym lsmh vlsrqh vlxrbvt jvlm. 10 vh`bdty mhm qvl ssvn vqvl smxh qvl xtn vqvl klh qvl rxym v`vr nr. 11 vhyth kl-h`r& hz`t lxrbh lsmh vjbdv hgvym h`lh `t-mlk bbl sbjym snh. 12 vhyh kml`vt sbjym snh `pqd jl-mlk-bbl vjl-hgvy hhv` n`m-yhvh `t-jvnm vjl-`r& ksdym vsmty `tv lsmmvt jvlm. 13 vhb`yty jl-h`r& hhy` `t-kl-dbry `sr-dbrty jlyh `t kl-hktvb b$pr hzh `sr-nb` yrmyhv jl-kl-hgvym. 14 ky jbdv-bm gm-hmh gvym rbym vmlkym gdvlym vslmty lhm kpjlm vkmjsh ydyhm. 15 ky kh `mr yhvh `lhy ysr`l `ly qx `t-kv$ hyyn hxmh hz`t mydy vhsqyth `tv `t-kl-hgvym `sr `nky slx `vtk `lyhm. 16 vstv vhtgjsv vhthllv mpny hxrb `sr `nky slx byntm. 17 v`qx `t-hkv$ myd yhvh v`sqh `t-kl-hgvym `sr-slxny yhvh `lyhm. 18 `t-yrvslm v`t-jry yhvdh v`t-mlkyh `t-sryh ltt `tm lxrbh lsmh lsrqh vlqllh kyvm hzh. 19 `t-prjh mlk-m&rym v`t-jbdyv v`t-sryv v`t-kl-jmv. 20 v`t kl-hjrb v`t kl-mlky `r& hjv& v`t kl-mlky `r& plstym v`t- `sqlvn v`t-jzh v`t-jqrvn v`t s`ryt `sdvd. 21 `t-`dvm v`t-mv`b v`t-bny jmvn. 22 v`t kl-mlky-&r v`t kl-mlky &ydvn v`t mlky h`y `sr bjbr hym. 23 v`t-ddn v`t-tym` v`t-bvz v`t kl-q&v&y p`h. 24 v`t kl-mlky jrb v`t kl-mlky hjrb hsknym bmdbr. 25 v`t kl-mlky zmry v`t kl-mlky jylm v`t kl-mlky mdy. 26 v`t kl-mlky h&pvn hqrbym vhrxqym `ys `l-`xyv v`t kl-hmmlkvt h`r& `sr jl-pny h`dmh vmlk ssk ysth `xryhm. 27 v`mrt `lyhm kh-`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l stv vskrv vqyv vnplv vl` tqvmv mpny hxrb `sr `nky slx bynykm. 28 vhyh ky ym`nv lqxt-hkv$ mydk lstvt v`mrt `lyhm kh `mr yhvh &b`vt stv tstv. 29 ky hnh bjyr `sr nqr`-smy jlyh `nky mxl lhrj v`tm hnqh tnqv l` tnqv ky xrb `ny qr` jl-kl-ysby h`r& n`m yhvh &b`vt. 30 v`th tnb` `lyhm `t kl-hdbrym h`lh v`mrt `lyhm yhvh mmrvm ys`g vmmjvn qdsv ytn qvlv s`g ys`g jl-nvhv hydd kdrkym yjnh `l kl-ysby h`r&. 31 b` s`vn jd-q&h h`r& ky ryb lyhvh bgvym nsp+ hv` lkl-bsr hrsjym ntnm lxrb n`m-yhvh. 32 kh `mr yhvh &b`vt hnh rjh y&`t mgvy `l-gvy v$jr gdvl yjvr myrkty-`r&. 33 vhyv xlly yhvh byvm hhv` mq&h h`r& vjd-q&h h`r& l` y$pdv vl` y`$pv vl` yqbrv ldmn jl-pny h`dmh yhyv. 34 hylylv hrjym vzjqv vhtplsv `dyry h&`n ky-ml`v ymykm l+bvx vtpv&vtykm vnpltm kkly xmdh. 35 v`bd mnv$ mn-hrjym vply+h m`dyry h&`n. 36 qvl &jqt hrjym vyllt `dyry h&`n ky-sdd yhvh `t-mrjytm. 37 vndmv n`vt hslvm mpny xrvn `p-yhvh. 38 jzb kkpyr $kv ky-hyth `r&m lsmh mpny xrvn hyvnh vmpny xrvn `pv.
Next Chapter
Share this passage with others: