1 dbry yrmyhv bn-xlqyhv mn-hkhnym `sr bjntvt b`r& bnymn. 2 `sr hyh dbr-yhvh `lyv bymy y`syhv bn-`mvn mlk yhvdh bsls-jsrh snh lmlkv. 3 vyhy bymy yhvyqym bn-y`syhv mlk yhvdh jd-tm jsty jsrh snh l&dqyhv bn-y`syhv mlk yhvdh jd-glvt yrvslm bxds hxmysy. 4 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr. 5 b+rm `&vrk bb+n ydjtyk vb+rm t&` mrxm hqdstyk nby` lgvym nttyk. 6 v`mr `hh `dny yhvh hnh l`-ydjty dbr ky-njr `nky. 7 vy`mr yhvh `ly `l-t`mr njr `nky ky jl-kl-`sr `slxk tlk v`t kl- `sr `&vk tdbr. 8 `l-tyr` mpnyhm ky-`tk `ny lh&lk n`m-yhvh. 9 vyslx yhvh `t-ydv vygj jl-py vy`mr yhvh `ly hnh ntty dbry bpyk. 10 r`h hpqdtyk hyvm hzh jl-hgvym vjl-hmmlkvt lntvs vlntv& vlh`byd vlhrv$ lbnvt vln+vj. 11 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr mh-`th r`h yrmyhv v`mr mql sqd `ny r`h. 12 vy`mr yhvh `ly hy+bt lr`vt ky-sqd `ny jl-dbry ljstv. 13 vyhy dbr-yhvh `ly snyt l`mr mh `th r`h v`mr $yr npvx `ny r`h vpnyv mpny &pvnh. 14 vy`mr yhvh `ly m&pvn tptx hrjh jl kl-ysby h`r&. 15 ky hnny qr` lkl-mspxvt mmlkvt &pvnh n`m-yhvh vb`v vntnv `ys k$`v ptx sjry yrvslm vjl kl-xvmtyh $byb vjl kl-jry yhvdh. 16 vdbrty msp+y `vtm jl kl-rjtm `sr jzbvny vyq+rv l`lhym `xrym vystxvv lmjsy ydyhm. 17 v`th t`zr mtnyk vqmt vdbrt `lyhm `t kl-`sr `nky `&vk `l-txt mpnyhm pn-`xtk lpnyhm. 18 v`ny hnh nttyk hyvm ljyr mb&r vljmvd brzl vlxmvt nxst jl-kl- h`r& lmlky yhvdh lsryh lkhnyh vljm h`r&. 19 vnlxmv `lyk vl`-yvklv lk ky-`tk `ny n`m-yhvh lh&ylk.
Next Chapter
Share this passage with others: