1 ndrsty llv` s`lv nm&`ty ll` bqsny `mrty hnny hnny `l-gvy l`- qr` bsmy. 2 prsty ydy kl-hyvm `l-jm $vrr hhlkym hdrk l`-+vb `xr mxsbtyhm. 3 hjm hmkjy$ym `vty jl-pny tmyd zbxym bgnvt vmq+rym jl-hlbnym. 4 hysbym bqbrym vbn&vrym ylynv h`klym bsr hxzyr vprq pglym klyhm. 5 h`mrym qrb `lyk `l-tgs-by ky qdstyk `lh jsn b`py `s yqdt kl- hyvm. 6 hnh ktvbh lpny l` `xsh ky `m-slmty vslmty jl-xyqm. 7 jvntykm vjvnt `bvtykm yxdv `mr yhvh `sr q+rv jl-hhrym vjl- hgbjvt xrpvny vmdty pjltm r`snh jl-xyqm. 8 kh `mr yhvh k`sr ym&` htyrvs b`skvl v`mr `l-tsxythv ky brkh bv kn `jsh lmjn jbdy lblty hsxyt hkl. 9 vhv&`ty myjqb zrj vmyhvdh yvrs hry vyrsvh bxyry vjbdy ysknv- smh. 10 vhyh hsrvn lnvh-&`n vjmq jkvr lrb& bqr ljmy `sr drsvny. 11 v`tm jzby yhvh hskxym `t-hr qdsy hjrkym lgd slxn vhmml`ym lmny mm$k. 12 vmnyty `tkm lxrb vklkm l+bx tkrjv yjn qr`ty vl` jnytm dbrty vl` smjtm vtjsv hrj bjyny vb`sr l`-xp&ty bxrtm. 13 lkn kh-`mr `dny yhvh hnh jbdy y`klv v`tm trjbv hnh jbdy ystv v`tm t&m`v hnh jbdy ysmxv v`tm tbsv. 14 hnh jbdy yrnv m+vb lb v`tm t&jqv mk`b lb vmsbr rvx tylylv. 15 vhnxtm smkm lsbvjh lbxyry vhmytk `dny yhvh vljbdyv yqr` sm `xr. 16 `sr hmtbrk b`r& ytbrk b`lhy `mn vhnsbj b`r& ysbj b`lhy `mn ky nskxv h&rvt hr`snvt vky n$trv mjyny. 17 ky-hnny bvr` smym xdsym v`r& xdsh vl` tzkrnh hr`snvt vl` tjlynh jl-lb. 18 ky-`m-sysv vgylv jdy-jd `sr `ny bvr` ky hnny bvr` `t-yrvslm gylh vjmh msvs. 19 vglty byrvslm vssty bjmy vl`-ysmj bh jvd qvl bky vqvl zjqh. 20 l`-yhyh msm jvd jvl ymym vzqn `sr l`-yml` `t-ymyv ky hnjr bn- m`h snh ymvt vhxv+` bn-m`h snh yqll. 21 vbnv btym vysbv vn+jv krmym v`klv prym. 22 l` ybnv v`xr ysb l` y+jv v`xr y`kl ky-kymy hj& ymy jmy vmjsh ydyhm yblv bxyry. 23 l` yygjv lryq vl` yldv lbhlh ky zrj brvky yhvh hmh v&`&`yhm `tm. 24 vhyh +rm-yqr`v v`ny `jnh jvd hm mdbrym v`ny `smj. 25 z`b v+lh yrjv k`xd v`ryh kbqr y`kl-tbn vnxs jpr lxmv l`-yrjv vl`-ysxytv bkl-hr qdsy `mr yhvh.
Next Chapter
Share this passage with others: