1 smjv `yym `ly vhqsybv l`mym mrxvq yhvh mb+n qr`ny mmjy `my hzkyr smy. 2 vysm py kxrb xdh b&l ydv hxby`ny vysymny lx& brvr b`sptv h$tyrny. 3 vy`mr ly jbdy-`th ysr`l `sr-bk `tp`r. 4 v`ny `mrty lryq ygjty lthv vhbl kxy klyty `kn msp+y `t-yhvh vpjlty `t-`lhy. 5 vjth `mr yhvh y&ry mb+n ljbd lv lsvbb yjqb `lyv vysr`l l` y`$p v`kbd bjyny yhvh v`lhy hyh jzy. 6 vy`mr nql mhyvtk ly jbd lhqym `t-sb+y yjqb vn&yry ysr`l lhsyb vnttyk l`vr gvym lhyvt ysvjty jd-q&h h`r&. 7 kh `mr-yhvh g`l ysr`l qdvsv lbzh-nps lmtjb gvy ljbd mslym mlkym yr`v vqmv srym vystxvv lmjn yhvh `sr n`mn qds ysr`l vybxrk. 8 kh `mr yhvh bjt r&vn jnytyk vbyvm ysvjh jzrtyk v`&rk v`tnk lbryt jm lhqym `r& lhnxyl nxlvt smmvt. 9 l`mr l`$vrym &`v l`sr bxsk hglv jl-drkym yrjv vbkl-spyym mrjytm. 10 l` yrjbv vl` y&m`v vl`-ykm srb vsms ky-mrxmm ynhgm vjl-mbvjy mym ynhlm. 11 vsmty kl-hry ldrk vm$lty yrmvn. 12 hnh-`lh mrxvq yb`v vhnh-`lh m&pvn vmym v`lh m`r& $ynym. 13 rnv smym vgyly `r& yp&xv hrym rnh ky-nxm yhvh jmv vjnyv yrxm. 14 vt`mr &yvn jzbny yhvh v`dny skxny. 15 htskx `sh jvlh mrxm bn-b+nh gm-`lh tskxnh v`nky l` `skxk. 16 hn jl-kpym xqtyk xvmtyk ngdy tmyd. 17 mhrv bnyk mhr$yk vmxrbyk mmk y&`v. 18 s`y-$byb jynyk vr`y klm nqb&v b`v-lk xy-`ny n`m-yhvh ky klm kjdy tlbsy vtqsrym kklh. 19 ky xrbtyk vsmmtyk v`r& hr$tyk ky jth t&ry myvsb vrxqv mbljyk. 20 jvd y`mrv b`znyk bny sklyk &r-ly hmqvm gsh-ly v`sbh. 21 v`mrt blbbk my yld-ly `t-`lh v`ny skvlh vglmvdh glh v$vrh v`lh my gdl hn `ny ns`rty lbdy `lh `yph hm. 22 kh-`mr `dny yhvh hnh `s` `l-gvym ydy v`l-jmym `rym n$y vhby`v bnyk bx&n vbntyk jl-ktp tns`nh. 23 vhyv mlkym `mnyk vsrvtyhm mynyqtyk `pym `r& ystxvv lk vjpr rglyk ylxkv vydjt ky-`ny yhvh `sr l`-ybsv qvy. 24 hyqx mgbvr mlqvx v`m-sby &dyq yml+. 25 ky-kh `mr yhvh gm-sby gbvr yqx vmlqvx jry& yml+ v`t-yrybk `nky `ryb v`t-bnyk `nky `vsyj. 26 vh`klty `t-mvnyk `t-bsrm vkj$y$ dmm yskrvn vydjv kl-bsr ky `ny yhvh mvsyjk vg`lk `byr yjqb.
Next Chapter
Share this passage with others: