1 rdy vsby jl-jpr btvlt bt-bbl sby-l`r& `yn-k$` bt-ksdym ky l` tv$ypy yqr`v-lk rkh vjngh. 2 qxy rxym v+xny qmx gly &mtk xspy-sbl gly-svq jbry nhrvt. 3 tgl jrvtk gm tr`h xrptk nqm `qx vl` `pgj `dm. 4 g`lnv yhvh &b`vt smv qdvs ysr`l. 5 sby dvmm vb`y bxsk bt-ksdym ky l` tv$ypy yqr`v-lk gbrt mmlkvt. 6 q&pty jl-jmy xllty nxlty v`tnm bydk l`-smt lhm rxmym jl-zqn hkbdt jlk m`d. 7 vt`mry ljvlm `hyh gbrt jd l`-smt `lh jl-lbk l` zkrt `xryth. 8 vjth smjy-z`t jdynh hyvsbt lb+x h`mrh blbbh `ny v`p$y jvd l` `sb `lmnh vl` `dj skvl. 9 vtb`nh lk sty-`lh rgj byvm `xd skvl v`lmn ktmm b`v jlyk brb kspyk bj&mt xbryk m`d. 10 vtb+xy brjtk `mrt `yn r`ny xkmtk vdjtk hy` svbbtk vt`mry blbk `ny v`p$y jvd. 11 vb` jlyk rjh l` tdjy sxrh vtpl jlyk hvh l` tvkly kprh vtb` jlyk pt`m sv`h l` tdjy. 12 jmdy-n` bxbryk vbrb kspyk b`sr ygjt mnjvryk `vly tvkly hvjyl `vly tjrv&y. 13 nl`yt brb j&tyk yjmdv-n` vyvsyjk hbrv smym hxzym bkvkbym mvdyjm lxdsym m`sr yb`v jlyk. 14 hnh hyv kqs `s srptm l`-y&ylv `t-npsm myd lhbh `yn-gxlt lxmm `vr lsbt ngdv. 15 kn hyv-lk `sr ygjt $xryk mnjvryk `ys ljbrv tjv `yn mvsyjk.
Next Chapter
Share this passage with others: