1 kh-`mr yhvh lmsyxv lkvrs `sr-hxzqty bymynv lrd-lpnyv gvym vmtny mlkym `ptx lptx lpnyv dltym vsjrym l` y$grv. 2 `ny lpnyk `lk vhdvrym `vsr dltvt nxvsh `sbr vbryxy brzl `gdj. 3 vntty lk `v&rvt xsk vm+mny m$trym lmjn tdj ky-`ny yhvh hqvr` bsmk `lhy ysr`l. 4 lmjn jbdy yjqb vysr`l bxyry v`qr` lk bsmk `knk vl` ydjtny. 5 `ny yhvh v`yn jvd zvlty `yn `lhym ``zrk vl` ydjtny. 6 lmjn ydjv mmzrx-sms vmmjrbh ky-`p$ bljdy `ny yhvh v`yn jvd. 7 yv&r `vr vbvr` xsk jsh slvm vbvr` rj `ny yhvh jsh kl-`lh. 8 hrjypv smym mmjl vsxqym yzlv-&dq tptx-`r& vyprv-ysj v&dqh t&myx yxd `ny yhvh br`tyv. 9 hvy rb `t-y&rv xrs `t-xrsy `dmh hy`mr xmr ly&rv mh-tjsh vpjlk `yn-ydym lv. 10 hvy `mr l`b mh-tvlyd vl`sh mh-txylyn. 11 kh-`mr yhvh qdvs ysr`l vy&rv h`tyvt s`lvny jl-bny vjl-pjl ydy t&vny. 12 `nky jsyty `r& v`dm jlyh br`ty `ny ydy n+v smym vkl-&b`m &vyty. 13 `nky hjyrthv b&dq vkl-drkyv `ysr hv`-ybnh jyry vglvty yslx l` bmxyr vl` bsxd `mr yhvh &b`vt. 14 kh `mr yhvh ygyj m&rym v$xr-kvs v$b`ym `nsy mdh jlyk yjbrv vlk yhyv `xryk ylkv bzqym yjbrv v`lyk ystxvv `lyk ytpllv `k bk `l v`yn jvd `p$ `lhym. 15 `kn `th `l m$ttr `lhy ysr`l mvsyj. 16 bvsv vgm-nklmv klm yxdv hlkv bklmh xrsy &yrym. 17 ysr`l nvsj byhvh tsvjt jvlmym l`-tbsv vl`-tklmv jd-jvlmy jd. 18 ky kh `mr-yhvh bvr` hsmym hv` h`lhym y&r h`r& vjsh hv` kvnnh l`-thv br`h lsbt y&rh `ny yhvh v`yn jvd. 19 l` b$tr dbrty bmqvm `r& xsk l` `mrty lzrj yjqb thv bqsvny `ny yhvh dbr &dq mgyd mysrym. 20 hqb&v vb`v htngsv yxdv ply+y hgvym l` ydjv hns`ym `t-j& p$lm vmtpllym `l-`l l` yvsyj. 21 hgydv vhgysv `p yvj&v yxdv my hsmyj z`t mqdm m`z hgydh hlv` `ny yhvh v`yn-jvd `lhym mbljdy `l-&dyq vmvsyj `yn zvlty. 22 pnv-`ly vhvsjv kl-`p$y-`r& ky `ny-`l v`yn jvd. 23 by nsbjty y&` mpy &dqh dbr vl` ysvb ky-ly tkrj kl-brk tsbj kl-lsvn. 24 `k byhvh ly `mr &dqvt vjz jdyv ybv` vybsv kl hnxrym bv. 25 byhvh y&dqv vythllv kl-zrj ysr`l.
Next Chapter
Share this passage with others: