1 hxrysv `ly `yym vl`mym yxlypv kx ygsv `z ydbrv yxdv lmsp+ nqrbh. 2 my hjyr mmzrx &dq yqr`hv lrglv ytn lpnyv gvym vmlkym yrd ytn kjpr xrbv kqs ndp qstv. 3 yrdpm yjbvr slvm `rx brglyv l` ybv`. 4 my-pjl vjsh qr` hdrvt mr`s `ny yhvh r`svn v`t-`xrnym `ny-hv`. 5 r`v `yym vyyr`v q&vt h`r& yxrdv qrbv vy`tyvn. 6 `ys `t-rjhv yjzrv vl`xyv y`mr xzq. 7 vyxzq xrs `t-&rp mxlyq p+ys `t-hvlm pjm `mr ldbq +vb hv` vyxzqhv bm$mrym l` ymv+. 8 v`th ysr`l jbdy yjqb `sr bxrtyk zrj `brhm `hby. 9 `sr hxzqtyk mq&vt h`r& vm`&ylyh qr`tyk v`mr lk jbdy-`th bxrtyk vl` m`$tyk. 10 `l-tyr` ky jmk-`ny `l-tstj ky-`ny `lhyk `m&tyk `p-jzrtyk `p- tmktyk bymyn &dqy. 11 hn ybsv vyklmv kl hnxrym bk yhyv k`yn vy`bdv `nsy rybk. 12 tbqsm vl` tm&`m `nsy m&tk yhyv k`yn vk`p$ `nsy mlxmtk. 13 ky `ny yhvh `lhyk mxzyq ymynk h`mr lk `l-tyr` `ny jzrtyk. 14 `l-tyr`y tvljt yjqb mty ysr`l `ny jzrtyk n`m-yhvh vg`lk qdvs ysr`l. 15 hnh smtyk lmvrg xrv& xds bjl pypyvt tdvs hrym vtdq vgbjvt km& tsym. 16 tzrm vrvx ts`m v$jrh tpy& `vtm v`th tgyl byhvh bqdvs ysr`l tthll. 17 hjnyym vh`byvnym mbqsym mym v`yn lsvnm b&m` nsth `ny yhvh `jnm `lhy ysr`l l` `jzbm. 18 `ptx jl-spyym nhrvt vbtvk bqjvt mjynvt `sym mdbr l`gm-mym v`r& &yh lmv&`y mym. 19 `tn bmdbr `rz s+h vhd$ vj& smn `sym bjrbh brvs tdhr vt`svr yxdv. 20 lmjn yr`v vydjv vysymv vyskylv yxdv ky yd-yhvh jsth z`t vqdvs ysr`l br`h. 21 qrbv rybkm y`mr yhvh hgysv j&mvtykm y`mr mlk yjqb. 22 ygysv vygydv lnv `t `sr tqrynh hr`snvt mh hnh hgydv vnsymh lbnv vndjh `xrytn `v hb`vt hsmyjnv. 23 hgydv h`tyvt l`xvr vndjh ky `lhym `tm `p-ty+ybv vtrjv vnstjh vnr` yxdv. 24 hn-`tm m`yn vpjlkm m`pj tvjbh ybxr bkm. 25 hjyrvty m&pvn vy`t mmzrx-sms yqr` bsmy vyb` $gnym kmv-xmr vkmv yv&r yrm$-+y+. 26 my-hgyd mr`s vndjh vmlpnym vn`mr &dyq `p `yn-mgyd `p `yn msmyj `p `yn-smj `mrykm. 27 r`svn l&yvn hnh hnm vlyrvslm mbsr `tn. 28 v`r` v`yn `ys vm`lh v`yn yvj& v`s`lm vysybv dbr. 29 hn klm `vn `p$ mjsyhm rvx vthv n$kyhm.
Next Chapter
Share this passage with others: