1 ms` gy` xzyvn mh-lk `pv` ky-jlyt klk lggvt. 2 ts`vt ml`h jyr hvmyh qryh jlyzh xllyk l` xlly-xrb vl` mty mlxmh. 3 kl-q&ynyk nddv-yxd mqst `$rv kl-nm&`yk `$rv yxdv mrxvq brxv. 4 jl-kn `mrty sjv mny `mrr bbky `l-t`y&v lnxmny jl-sd bt-jmy. 5 ky yvm mhvmh vmbv$h vmbvkh l`dny yhvh &b`vt bgy` xzyvn mqrqr qr vsvj `l-hhr. 6 vjylm ns` `sph brkb `dm prsym vqyr jrh mgn. 7 vyhy mbxr-jmqyk ml`v rkb vhprsym st stv hsjrh. 8 vygl `t m$k yhvdh vtb+ byvm hhv` `l-nsq byt hyjr. 9 v`t bqyjy jyr-dvd r`ytm ky-rbv vtqb&v `t-my hbrkh htxtvnh. 10 v`t-bty yrvslm $prtm vtt&v hbtym lb&r hxvmh. 11 vmqvh jsytm byn hxmtym lmy hbrkh hysnh vl` hb+tm `l-jsyh vy&rh mrxvq l` r`ytm. 12 vyqr` `dny yhvh &b`vt byvm hhv` lbky vlm$pd vlqrxh vlxgr sq. 13 vhnh ssvn vsmxh hrg bqr vsx+ &`n `kl bsr vstvt yyn `kvl vstv ky mxr nmvt. 14 vnglh b`zny yhvh &b`vt `m-ykpr hjvn hzh lkm jd-tmtvn `mr `dny yhvh &b`vt. 15 kh `mr `dny yhvh &b`vt lk-b` `l-h$kn hzh jl-sbn` `sr jl- hbyt. 16 mh-lk ph vmy lk ph ky-x&bt lk ph qbr x&by mrvm qbrv xqqy b$lj mskn lv. 17 hnh yhvh m+l+lk +l+lh gbr vj+k j+h. 18 &nvp y&npk &nph kdvr `l-`r& rxbt ydym smh tmvt vsmh mrkbvt kbvdk qlvn byt `dnyk. 19 vhdptyk mm&bk vmmjmdk yhr$k. 20 vhyh byvm hhv` vqr`ty ljbdy l`lyqym bn-xlqyhv. 21 vhlbstyv ktntk v`bn+k `xzqnv vmmsltk `tn bydv vhyh l`b lyvsb yrvslm vlbyt yhvdh. 22 vntty mptx byt-dvd jl-skmv vptx v`yn $gr v$gr v`yn ptx. 23 vtqjtyv ytd bmqvm n`mn vhyh lk$` kbvd lbyt `byv. 24 vtlv jlyv kl kbvd byt-`byv h&`&`ym vh&pjvt kl kly hq+n mkly h`gnvt vjd kl-kly hnblym. 25 byvm hhv` n`m yhvh &b`vt tmvs hytd htqvjh bmqvm n`mn vngdjh vnplh vnkrt hms` `sr-jlyh ky yhvh dbr.
Next Chapter
Share this passage with others: