1 kdbr `prym rtt ns` hv` bysr`l vy`sm bbjl vymt. 2 vjth yv$pv lx+` vyjsv lhm m$kh mk$pm ktbvnm j&bym mjsh xrsym klh lhm hm `mrym zbxy `dm jglym ysqvn. 3 lkn yhyv kjnn-bqr vk+l mskym hlk km& y$jr mgrn vkjsn m`rbh. 4 v`nky yhvh `lhyk m`r& m&rym v`lhym zvlty l` tdj vmvsyj `yn blty. 5 `ny ydjtyk bmdbr b`r& tl`bvt. 6 kmrjytm vysbjv sbjv vyrm lbm jl-kn skxvny. 7 v`hy lhm kmv-sxl knmr jl-drk `svr. 8 `pgsm kdb skvl v`qrj $gvr lbm v`klm sm klby` xyt hsdh tbqjm. 9 sxtk ysr`l ky-by bjzrk. 10 `hy mlkk `pv` vyvsyjk bkl-jryk vsp+yk `sr `mrt tnh-ly mlk vsrym. 11 `tn-lk mlk b`py v`qx bjbrty. 12 &rvr jvn `prym &pvnh x+`tv. 13 xbly yvldh yb`v lv hv`-bn l` xkm ky-jt l`-yjmd bmsbr bnym. 14 myd s`vl `pdm mmvt `g`lm `hy dbryk mvt `hy q+bk s`vl nxm y$tr mjyny. 15 ky hv` bn `xym ypry` ybv` qdym rvx yhvh mmdbr jlh vybvs mqvrv vyxrb mjynv hv` ys$h `v&r kl-kly xmdh.
Next Chapter
Share this passage with others: