1 v`brhm zqn b` bymym vyhvh brk `t-`brhm bkl. 2 vy`mr `brhm `l-jbdv zqn bytv hmsl bkl-`sr-lv sym-n` ydk txt yrky. 3 v`sbyjk byhvh `lhy hsmym v`lhy h`r& `sr l`-tqx `sh lbny mbnvt hknjny `sr `nky yvsb bqrbv. 4 ky `l-`r&y v`l-mvldty tlk vlqxt `sh lbny ly&xq. 5 vy`mr `lyv hjbd `vly l`-t`bh h`sh llkt `xry `l-h`r& hz`t hhsb `syb `t-bnk `l-h`r& `sr-y&`t msm. 6 vy`mr `lyv `brhm hsmr lk pn-tsyb `t-bny smh. 7 yhvh `lhy hsmym `sr lqxny mbyt `by vm`r& mvldty v`sr dbr-ly v`sr nsbj-ly l`mr lzrjk `tn `t-h`r& hz`t hv` yslx ml`kv lpnyk vlqxt `sh lbny msm. 8 v`m-l` t`bh h`sh llkt `xryk vnqyt msbjty z`t rq `t-bny l` tsb smh. 9 vysm hjbd `t-ydv txt yrk `brhm `dnyv vysbj lv jl-hdbr hzh. 10 vyqx hjbd jsrh gmlym mgmly `dnyv vylk vkl-+vb `dnyv bydv vyqm vylk `l-`rm nhrym `l-jyr nxvr. 11 vybrk hgmlym mxv& ljyr `l-b`r hmym ljt jrb ljt &`t hs`bt. 12 vy`mr yhvh `lhy `dny `brhm hqrh-n` lpny hyvm vjsh-x$d jm `dny `brhm. 13 hnh `nky n&b jl-jyn hmym vbnvt `nsy hjyr y&`t ls`b mym. 14 vhyh hnjr `sr `mr `lyh h+y-n` kdk v`sth v`mrh sth vgm-gmlyk `sqh `th hkxt ljbdk ly&xq vbh `dj ky-jsyt x$d jm-`dny. 15 vyhy-hv` +rm klh ldbr vhnh rbqh y&`t `sr yldh lbtv`l bn-mlkh `st nxvr `xy `brhm vkdh jl-skmh. 16 vhnjr +bt mr`h m`d btvlh v`ys l` ydjh vtrd hjynh vtml` kdh vtjl. 17 vyr& hjbd lqr`th vy`mr hgmy`yny n` mj+-mym mkdk. 18 vt`mr sth `dny vtmhr vtrd kdh jl-ydh vtsqhv. 19 vtkl lhsqtv vt`mr gm lgmlyk `s`b jd `m-klv lstt. 20 vtmhr vtjr kdh `l-hsqt vtr& jvd `l-hb`r ls`b vts`b lkl- gmlyv. 21 vh`ys mst`h lh mxrys ldjt hh&lyx yhvh drkv `m-l`. 22 vyhy k`sr klv hgmlym lstvt vyqx h`ys nzm zhb bqj msqlv vsny &mydym jl-ydyh jsrh zhb msqlm. 23 vy`mr bt-my `t hgydy n` ly hys byt-`byk mqvm lnv llyn. 24 vt`mr `lyv bt-btv`l `nky bn-mlkh `sr yldh lnxvr. 25 vt`mr `lyv gm-tbn gm-m$pv` rb jmnv gm-mqvm llvn. 26 vyqd h`ys vystxv lyhvh. 27 vy`mr brvk yhvh `lhy `dny `brhm `sr l`-jzb x$dv v`mtv mjm `dny `nky bdrk nxny yhvh byt `xy `dny. 28 vtr& hnjr vtgd lbyt `mh kdbrym h`lh. 29 vlrbqh `x vsmv lbn vyr& lbn `l-h`ys hxv&h `l-hjyn. 30 vyhy kr`t `t-hnzm v`t-h&mdym jl-ydy `xtv vksmjv `t-dbry rbqh `xtv l`mr kh-dbr `ly h`ys vyb` `l-h`ys vhnh jmd jl-hgmlym jl- hjyn. 31 vy`mr bv` brvk yhvh lmh tjmd bxv& v`nky pnyty hbyt vmqvm lgmlym. 32 vyb` h`ys hbyth vyptx hgmlym vytn tbn vm$pv` lgmlym vmym lrx& rglyv vrgly h`nsym `sr `tv. 33 vyysm lpnyv l`kl vy`mr l` `kl jd `m-dbrty dbry vy`mr dbr. 34 vy`mr jbd `brhm `nky. 35 vyhvh brk `t-`dny m`d vygdl vytn-lv &`n vbqr vk$p vzhb vjbdm vspxt vgmlym vxmrym. 36 vtld srh `st `dny bn l`dny `xry zqnth vytn-lv `t-kl-`sr-lv. 37 vysbjny `dny l`mr l`-tqx `sh lbny mbnvt hknjny `sr `nky ysb b`r&v. 38 `m-l` `l-byt-`by tlk v`l-mspxty vlqxt `sh lbny. 39 v`mr `l-`dny `ly l`-tlk h`sh `xry. 40 vy`mr `ly yhvh `sr-hthlkty lpnyv yslx ml`kv `tk vh&lyx drkk vlqxt `sh lbny mmspxty vmbyt `by. 41 `z tnqh m`lty ky tbv` `l-mspxty v`m-l` ytnv lk vhyyt nqy m`lty. 42 v`b` hyvm `l-hjyn v`mr yhvh `lhy `dny `brhm `m-ysk-n` m&lyx drky `sr `nky hlk jlyh. 43 hnh `nky n&b jl-jyn hmym vhyh hjlmh hy&`t ls`b v`mrty `lyh hsqyny-n` mj+-mym mkdk. 44 v`mrh `ly gm-`th sth vgm lgmlyk `s`b hv` h`sh `sr-hkyx yhvh lbn-`dny. 45 `ny +rm `klh ldbr `l-lby vhnh rbqh y&`t vkdh jl-skmh vtrd hjynh vts`b v`mr `lyh hsqyny n`. 46 vtmhr vtvrd kdh mjlyh vt`mr sth vgm-gmlyk `sqh v`st vgm hgmlym hsqth. 47 v`s`l `th v`mr bt-my `t vt`mr bt-btv`l bn-nxvr `sr yldh-lv mlkh v`sm hnzm jl-`ph vh&mydym jl-ydyh. 48 v`qd v`stxvh lyhvh v`brk `t-yhvh `lhy `dny `brhm `sr hnxny bdrk `mt lqxt `t-bt-`xy `dny lbnv. 49 vjth `m-yskm jsym x$d v`mt `t-`dny hgydv ly v`m-l` hgydv ly v`pnh jl-ymyn `v jl-sm`l. 50 vyjn lbn vbtv`l vy`mrv myhvh y&` hdbr l` nvkl dbr `lyk rj `v- +vb. 51 hnh-rbqh lpnyk qx vlk vthy `sh lbn-`dnyk k`sr dbr yhvh. 52 vyhy k`sr smj jbd `brhm `t-dbryhm vystxv `r&h lyhvh. 53 vyv&` hjbd kly-k$p vkly zhb vbgdym vytn lrbqh vmgdnt ntn l`xyh vl`mh. 54 vy`klv vystv hv` vh`nsym `sr-jmv vylynv vyqvmv bbqr vy`mr slxny l`dny. 55 vy`mr `xyh v`mh tsb hnjr `tnv ymym `v jsvr `xr tlk. 56 vy`mr `lhm `l-t`xrv `ty vyhvh h&lyx drky slxvny v`lkh l`dny. 57 vy`mrv nqr` lnjr vns`lh `t-pyh. 58 vyqr`v lrbqh vy`mrv `lyh htlky jm-h`ys hzh vt`mr `lk. 59 vyslxv `t-rbqh `xtm v`t-mnqth v`t-jbd `brhm v`t-`nsyv. 60 vybrkv `t-rbqh vy`mrv lh `xtnv `t hyy l`lpy rbbh vyyrs zrjk `t sjr sn`yv. 61 vtqm rbqh vnjrtyh vtrkbnh jl-hgmlym vtlknh `xry h`ys vyqx hjbd `t-rbqh vylk. 62 vy&xq b` mbv` b`r lxy r`y vhv` yvsb b`r& hngb. 63 vy&` y&xq lsvx bsdh lpnvt jrb vys` jynyv vyr` vhnh gmlym b`ym. 64 vts` rbqh `t-jynyh vtr` `t-y&xq vtpl mjl hgml. 65 vt`mr `l-hjbd my-h`ys hlzh hhlk bsdh lqr`tnv vy`mr hjbd hv` `dny vtqx h&jyp vttk$. 66 vy$pr hjbd ly&xq `t kl-hdbrym `sr jsh. 67 vyb`h y&xq h`hlh srh `mv vyqx `t-rbqh vthy-lv l`sh vy`hbh vynxm y&xq `xry `mv.
Next Chapter
Share this passage with others: