1 v`lh bny hmdynh hjlym msby hgvlh `sr hglh nbvkdn&vr mlk-bbl lbbl vysvbv lyrvslm vyhvdh `ys ljyrv. 2 `sr-b`v jm-zrbbl ysvj nxmyh sryh rjlyh mrdky blsn m$pr bgvy rxvm bjnh m$pr `nsy jm ysr`l. 3 bny prjs `lpym m`h sbjym vsnym. 4 bny sp+yh sls m`vt sbjym vsnym. 5 bny `rx sbj m`vt xmsh vsbjym. 6 bny-pxt mv`b lbny ysvj yv`b `lpym smnh m`vt vsnym jsr. 7 bny jylm `lp m`tym xmsym v`rbjh. 8 bny ztv` tsj m`vt v`rbjym vxmsh. 9 bny zky sbj m`vt vssym. 10 bny bny ss m`vt `rbjym vsnym. 11 bny bby ss m`vt jsrym vslsh. 12 bny jzgd `lp m`tym jsrym vsnym. 13 bny `dnyqm ss m`vt ssym vssh. 14 bny bgvy `lpym xmsym vssh. 15 bny jdyn `rbj m`vt xmsym v`rbjh. 16 bny-`+r lyxzqyh tsjym vsmnh. 17 bny b&y sls m`vt jsrym vslsh. 18 bny yvrh m`h vsnym jsr. 19 bny xsm m`tym jsrym vslsh. 20 bny gbr tsjym vxmsh. 21 bny byt-lxm m`h jsrym vslsh. 22 `nsy n+ph xmsym vssh. 23 `nsy jntvt m`h jsrym vsmnh. 24 bny jzmvt `rbjym vsnym. 25 bny qryt jrym kpyrh vb`rvt sbj m`vt v`rbjym vslsh. 26 bny hrmh vgbj ss m`vt jsrym v`xd. 27 `nsy mkm$ m`h jsrym vsnym. 28 `nsy byt-`l vhjy m`tym jsrym vslsh. 29 bny nbv xmsym vsnym. 30 bny mgbys m`h xmsym vssh. 31 bny jylm `xr `lp m`tym xmsym v`rbjh. 32 bny xrm sls m`vt vjsrym. 33 bny-ld xdyd v`vnv sbj m`vt jsrym vxmsh. 34 bny yrxv sls m`vt `rbjym vxmsh. 35 bny $n`h slst `lpym vss m`vt vslsym. 36 hkhnym bny ydjyh lbyt ysvj tsj m`vt sbjym vslsh. 37 bny `mr `lp xmsym vsnym. 38 bny psxvr `lp m`tym `rbjym vsbjh. 39 bny xrm `lp vsbjh jsr. 40 hlvym bny-ysvj vqdmy`l lbny hvdvyh sbjym v`rbjh. 41 hmsrrym bny `$p m`h jsrym vsmnh. 42 bny hsjrym bny-slvm bny-`+r bny-+lmvn bny-jqvb bny x+y+` bny sby hkl m`h slsym vtsjh. 43 hntynym bny-&yx` bny-xsvp` bny +bjvt. 44 bny-qr$ bny-$yjh` bny pdvn. 45 bny-lbnh bny-xgbh bny jqvb. 46 bny-xgb bny-smly bny xnn. 47 bny-gdl bny-gxr bny r`yh. 48 bny-r&yn bny-nqvd` bny gzm. 49 bny-jz` bny-p$x bny b$y. 50 bny-`$nh bny-mjynym bny npy$ym. 51 bny-bqbvq bny-xqvp` bny xrxvr. 52 bny-b&lvt bny-mxyd` bny xrs`. 53 bny-brqv$ bny-$y$r` bny-tmx. 54 bny n&yx bny x+yp`. 55 bny jbdy slmh bny-$+y bny-h$prt bny prvd`. 56 bny-yjlh bny-drqvn bny gdl. 57 bny sp+yh bny-x+yl bny pkrt h&byym bny `my. 58 kl-hntynym vbny jbdy slmh sls m`vt tsjym vsnym. 59 v`lh hjlym mtl mlx tl xrs` krvb `dn `mr vl` yklv lhgyd byt- `bvtm vzrjm `m mysr`l hm. 60 bny-dlyh bny-+vbyh bny nqvd` ss m`vt xmsym vsnym. 61 vmbny hkhnym bny xbyh bny hqv& bny brzly `sr lqx mbnvt brzly hgljdy `sh vyqr` jl-smm. 62 `lh bqsv ktbm hmtyxsym vl` nm&`v vyg`lv mn-hkhnh. 63 vy`mr htrst` lhm `sr l`-y`klv mqds hqdsym jd jmd khn l`vrym vltmym. 64 kl-hqhl k`xd `rbj rbv` `lpym sls-m`vt ssym. 65 mlbd jbdyhm v`mhtyhm `lh sbjt `lpym sls m`vt slsym vsbjh vlhm msrrym vmsrrvt m`tym. 66 $v$yhm sbj m`vt slsym vssh prdyhm m`tym `rbjym vxmsh. 67 gmlyhm `rbj m`vt slsym vxmsh xmrym sst `lpym sbj m`vt vjsrym. 68 vmr`sy h`bvt bbv`m lbyt yhvh `sr byrvslm htndbv lbyt h`lhym lhjmydv jl-mkvnv. 69 kkxm ntnv l`v&r hml`kh zhb drkmvnym ss-rb`vt v`lp vk$p mnym xmst `lpym vktnt khnym m`h. 70 vysbv hkhnym vhlvym vmn-hjm vhmsrrym vhsvjrym vhntynym bjryhm vkl-ysr`l bjryhm.
Next Chapter
Share this passage with others: