1 vyqr` b`zny qvl gdvl l`mr qrbv pqdvt hjyr v`ys kly msxtv bydv. 2 vhnh ssh `nsym b`ym mdrk-sjr hjlyvn `sr mpnh &pvnh v`ys kly mp&v bydv v`ys-`xd btvkm lbs bdym vq$t h$pr bmtnyv vyb`v vyjmdv `&l mzbx hnxst. 3 vkbvd `lhy ysr`l njlh mjl hkrvb `sr hyh jlyv `l mptn hbyt vyqr` `l-h`ys hlbs hbdym `sr q$t h$pr bmtnyv. 4 vy`mr yhvh `lv jbr btvk hjyr btvk yrvslm vhtvyt tv jl-m&xvt h`nsym hn`nxym vhn`nqym jl kl-htvjbvt hnjsvt btvkh. 5 vl`lh `mr b`zny jbrv bjyr `xryv vhkv jl-tx$ jynykm v`l-txmlv. 6 zqn bxvr vbtvlh v+p vnsym thrgv lmsxyt vjl-kl-`ys `sr-jlyv htv `l-tgsv vmmqdsy txlv vyxlv b`nsym hzqnym `sr lpny hbyt. 7 vy`mr `lyhm +m`v `t-hbyt vml`v `t-hx&rvt xllym &`v vy&`v vhkv bjyr. 8 vyhy khkvtm vn`s`r `ny v`plh jl-pny v`zjq v`mr `hh `dny yhvh hmsxyt `th `t kl-s`ryt ysr`l bspkk `t-xmtk jl-yrvslm. 9 vy`mr `ly jvn byt-ysr`l vyhvdh gdvl bm`d m`d vtml` h`r& dmym vhjyr ml`h m+h ky `mrv jzb yhvh `t-h`r& v`yn yhvh r`h. 10 vgm-`ny l`-txv$ jyny vl` `xml drkm br`sm ntty. 11 vhnh h`ys lbs hbdym `sr hq$t bmtnyv msyb dbr l`mr jsyty k`sr &vytny.
Next Chapter
Share this passage with others: