1 hyth jly yd-yhvh vyv&`ny brvx yhvh vynyxny btvk hbqjh vhy` ml`h j&mvt. 2 vhjbyrny jlyhm $byb $byb vhnh rbvt m`d jl-pny hbqjh vhnh ybsvt m`d. 3 vy`mr `ly bn-`dm htxyynh hj&mvt h`lh v`mr `dny yhvh `th ydjt. 4 vy`mr `ly hnb` jl-hj&mvt h`lh v`mrt `lyhm hj&mvt hybsvt smjv dbr-yhvh. 5 kh `mr `dny yhvh lj&mvt h`lh hnh `ny mby` bkm rvx vxyytm. 6 vntty jlykm gdym vhjlty jlykm bsr vqrmty jlykm jvr vntty bkm rvx vxyytm vydjtm ky-`ny yhvh. 7 vnb`ty k`sr &vyty vyhy-qvl khnb`y vhnh-rjs vtqrbv j&mvt j&m `l-j&mv. 8 vr`yty vhnh-jlyhm gdym vbsr jlh vyqrm jlyhm jvr mlmjlh vrvx `yn bhm. 9 vy`mr `ly hnb` `l-hrvx hnb` bn-`dm v`mrt `l-hrvx kh-`mr `dny yhvh m`rbj rvxvt b`y hrvx vpxy bhrvgym h`lh vyxyv. 10 vhnb`ty k`sr &vny vtbv` bhm hrvx vyxyv vyjmdv jl-rglyhm xyl gdvl m`d-m`d. 11 vy`mr `ly bn-`dm hj&mvt h`lh kl-byt ysr`l hmh hnh `mrym ybsv j&mvtynv v`bdh tqvtnv ngzrnv lnv. 12 lkn hnb` v`mrt `lyhm kh-`mr `dny yhvh hnh `ny ptx `t- qbrvtykm vhjlyty `tkm mqbrvtykm jmy vhb`ty `tkm `l-`dmt ysr`l. 13 vydjtm ky-`ny yhvh bptxy `t-qbrvtykm vbhjlvty `tkm mqbrvtykm jmy. 14 vntty rvxy bkm vxyytm vhnxty `tkm jl-`dmtkm vydjtm ky-`ny yhvh dbrty vjsyty n`m-yhvh. 15 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr. 16 v`th bn-`dm qx-lk j& `xd vktb jlyv lyhvdh vlbny ysr`l xbrv vlqx j& `xd vktvb jlyv lyv$p j& `prym vkl-byt ysr`l xbrv. 17 vqrb `tm `xd `l-`xd lk lj& `xd vhyv l`xdym bydk. 18 vk`sr y`mrv `lyk bny jmk l`mr hlv`-tgyd lnv mh-`lh lk. 19 dbr `lhm kh-`mr `dny yhvh hnh `ny lqx `t-j& yv$p `sr byd- `prym vsb+y ysr`l xbrv vntty `vtm jlyv `t-j& yhvdh vjsytm lj& `xd vhyv `xd bydy. 20 vhyv hj&ym `sr-tktb jlyhm bydk ljynyhm. 21 vdbr `lyhm kh-`mr `dny yhvh hnh `ny lqx `t-bny ysr`l mbyn hgvym `sr hlkv-sm vqb&ty `tm m$byb vhb`ty `vtm `l-`dmtm. 22 vjsyty `tm lgvy `xd b`r& bhry ysr`l vmlk `xd yhyh lklm lmlk vl` yhyh-jvd lsny gvym vl` yx&v jvd lsty mmlkvt jvd. 23 vl` y+m`v jvd bglvlyhm vbsqv&yhm vbkl psjyhm vhvsjty `tm mkl mvsbtyhm `sr x+`v bhm v+hrty `vtm vhyv-ly ljm v`ny `hyh lhm l`lhym. 24 vjbdy dvd mlk jlyhm vrvjh `xd yhyh lklm vbmsp+y ylkv vxqty ysmrv vjsv `vtm. 25 vysbv jl-h`r& `sr ntty ljbdy lyjqb `sr ysbv-bh `bvtykm vysbv jlyh hmh vbnyhm vbny bnyhm jd-jvlm vdvd jbdy nsy` lhm ljvlm. 26 vkrty lhm bryt slvm bryt jvlm yhyh `vtm vnttym vhrbyty `vtm vntty `t-mqdsy btvkm ljvlm. 27 vhyh mskny jlyhm vhyyty lhm l`lhym vhmh yhyv-ly ljm. 28 vydjv hgvym ky `ny yhvh mqds `t-ysr`l bhyvt mqdsy btvkm ljvlm.
Next Chapter
Share this passage with others: