1 bsnh hjsyryt bjsry bsnym jsr lxds hyh dbr-yhvh `ly l`mr. 2 bn-`dm sym pnyk jl-prjh mlk m&rym vhnb` jlyv vjl-m&rym klh. 3 dbr v`mrt kh-`mr `dny yhvh hnny jlyk prjh mlk-m&rym htnym hgdvl hrb& btvk y`ryv `sr `mr ly y`ry v`ny jsytny. 4 vntty xxyym blxyyk vhdbqty dgt-y`ryk bqsqstyk vhjlytyk mtvk y`ryk v`t kl-dgt y`ryk bqsqstyk tdbq. 5 vn+styk hmdbrh `vtk v`t kl-dgt y`ryk jl-pny hsdh tpvl l` t`$p vl` tqb& lxyt h`r& vljvp hsmym nttyk l`klh. 6 vydjv kl-ysby m&rym ky `ny yhvh yjn hyvtm msjnt qnh lbyt ysr`l. 7 btpsm bk bkpk trv& vbqjt lhm kl-ktp vbhsjnm jlyk tsbr vhjmdt lhm kl-mtnym. 8 lkn kh `mr `dny yhvh hnny mby` jlyk xrb vhkrty mmk `dm vbhmh. 9 vhyth `r&-m&rym lsmmh vxrbh vydjv ky-`ny yhvh yjn `mr y`r ly v`ny jsyty. 10 lkn hnny `lyk v`l-y`ryk vntty `t-`r& m&rym lxrbvt xrb smmh mmgdl $vnh vjd-gbvl kvs. 11 l` tjbr-bh rgl `dm vrgl bhmh l` tjbr-bh vl` tsb `rbjym snh. 12 vntty `t-`r& m&rym smmh btvk `r&vt nsmvt vjryh btvk jrym mxrbvt thyyn smmh `rbjym snh vhp&ty `t-m&rym bgvym vzrytym b`r&vt. 13 ky kh `mr `dny yhvh mq& `rbjym snh `qb& `t-m&rym mn-hjmym `sr-np&v smh. 14 vsbty `t-sbvt m&rym vhsbty `tm `r& ptrv$ jl-`r& mkvrtm vhyv sm mmlkh splh. 15 mn-hmmlkvt thyh splh vl`-ttns` jvd jl-hgvym vhmj+tym lblty rdvt bgvym. 16 vl` yhyh-jvd lbyt ysr`l lmb+x mzkyr jvn bpnvtm `xryhm vydjv ky `ny `dny yhvh. 17 vyhy bjsrym vsbj snh br`svn b`xd lxds hyh dbr-yhvh `ly l`mr. 18 bn-`dm nbvkdr`&r mlk-bbl hjbyd `t-xylv jbdh gdlh `l-&r kl- r`s mqrx vkl-ktp mrv+h vskr l`-hyh lv vlxylv m&r jl-hjbdh `sr- jbd jlyh. 19 lkn kh `mr `dny yhvh hnny ntn lnbvkdr`&r mlk-bbl `t-`r& m&rym vns` hmnh vsll sllh vbzz bzh vhyth skr lxylv. 20 pjltv `sr-jbd bh ntty lv `t-`r& m&rym `sr jsv ly n`m `dny yhvh. 21 byvm hhv` `&myx qrn lbyt ysr`l vlk `tn ptxvn-ph btvkm vydjv ky-`ny yhvh.
Next Chapter
Share this passage with others: