1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr. 2 v`th bn-`dm s` jl-&r qynh. 3 v`mrt l&vr hysbty jl-mbv`t ym rklt hjmym `l-`yym rbym kh `mr `dny yhvh &vr `t `mrt `ny klylt ypy. 4 blb ymym gbvlyk bnyk kllv ypyk. 5 brvsym msnyr bnv lk `t kl-lxtym `rz mlbnvn lqxv ljsvt trn jlyk. 6 `lvnym mbsn jsv msv+yk qrsk jsv-sn bt-`srym m`yy ktym. 7 ss-brqmh mm&rym hyh mprsk lhyvt lk ln$ tklt v`rgmn m`yy `lysh hyh mk$k. 8 ysby &ydvn v`rvd hyv s+ym lk xkmyk &vr hyv bk hmh xblyk. 9 zqny gbl vxkmyh hyv bk mxzyqy bdqk kl-`nyvt hym vmlxyhm hyv bk ljrb mjrbk. 10 pr$ vlvd vpv+ hyv bxylk `nsy mlxmtk mgn vkvbj tlv-bk hmh ntnv hdrk. 11 bny `rvd vxylk jl-xvmvtyk $byb vgmdym bmgdlvtyk hyv sl+yhm tlv jl-xvmvtyk $byb hmh kllv ypyk. 12 trsys $xrtk mrb kl-hvn bk$p brzl bdyl vjvprt ntnv jzbvnyk. 13 yvn tbl vmsk hmh rklyk bnps `dm vkly nxst ntnv mjrbk. 14 mbyt tvgrmh $v$ym vprsym vprdym ntnv jzbvnyk. 15 bny ddn rklyk `yym rbym $xrt ydk qrnvt sn vhvbnym hsybv `skrk. 16 `rm $xrtk mrb mjsyk bnpk `rgmn vrqmh vbv& vr`mt vkdkd ntnv bjzbvnyk. 17 yhvdh v`r& ysr`l hmh rklyk bx+y mnyt vpng vdbs vsmn v&ry ntnv mjrbk. 18 dmsq $xrtk brb mjsyk mrb kl-hvn byyn xlbvn v&mr &xr. 19 vdn vyvn m`vzl bjzbvnyk ntnv brzl jsvt qdh vqnh bmjrbk hyh. 20 ddn rkltk bbgdy-xps lrkbh. 21 jrb vkl-nsy`y qdr hmh $xry ydk bkrym v`ylym vjtvdym bm $xryk. 22 rkly sb` vrjmh hmh rklyk br`s kl-bsm vbkl-`bn yqrh vzhb ntnv jzbvnyk. 23 xrn vknh vjdn rkly sb` `svr klmd rkltk. 24 hmh rklyk bmkllym bglvmy tklt vrqmh vbgnzy brmym bxblym xbsym v`rzym bmrkltk. 25 `nyvt trsys srvtyk mjrbk vtml`y vtkbdy m`d blb ymym. 26 bmym rbym hby`vk hs+ym `tk rvx hqdym sbrk blb ymym. 27 hvnk vjzbvnyk mjrbk mlxyk vxblyk mxzyqy bdqk vjrby mjrbk vkl- `nsy mlxmtk `sr-bk vbkl-qhlk `sr btvkk yplv blb ymym byvm mpltk. 28 lqvl zjqt xblyk yrjsv mgrsvt. 29 vyrdv m`nyvtyhm kl tpsy msv+ mlxym kl xbly hym `l-h`r& yjmdv. 30 vhsmyjv jlyk bqvlm vyzjqv mrh vyjlv jpr jl-r`syhm b`pr ytplsv. 31 vhqryxv `lyk qrxh vxgrv sqym vbkv `lyk bmr-nps m$pd mr. 32 vns`v `lyk bnyhm qynh vqvnnv jlyk my k&vr kdmh btvk hym. 33 b&`t jzbvnyk mymym hsbjt jmym rbym brb hvnyk vmjrbyk hjsrt mlky-`r&. 34 jt nsbrt mymym bmjmqy-mym mjrbk vkl-qhlk btvkk nplv. 35 kl ysby h`yym smmv jlyk vmlkyhm sjrv sjr rjmv pnym. 36 $xrym bjmym srqv jlyk blhvt hyyt v`ynk jd-jvlm.
Next Chapter
Share this passage with others: