1 vsbty `ny v`r`h `t-kl-hjsqym `sr njsym txt hsms vhnh dmjt hjsqym v`yn lhm mnxm vmyd jsqyhm kx v`yn lhm mnxm. 2 vsbx `ny `t-hmtym skbr mtv mn-hxyym `sr hmh xyym jdnh. 3 v+vb msnyhm `t `sr-jdn l` hyh `sr l`-r`h `t-hmjsh hrj `sr njsh txt hsms. 4 vr`yty `ny `t-kl-jml v`t kl-ksrvn hmjsh ky hy` qn`t-`ys mrjhv gm-zh hbl vrjvt rvx. 5 hk$yl xbq `t-ydyv v`kl `t-bsrv. 6 +vb ml` kp nxt mml` xpnym jml vrjvt rvx. 7 vsbty `ny v`r`h hbl txt hsms. 8 ys `xd v`yn sny gm bn v`x `yn-lv v`yn q& lkl-jmlv gm-jynyv l`- tsbj jsr vlmy `ny jml vmx$r `t-npsy m+vbh gm-zh hbl vjnyn rj hv`. 9 +vbym hsnym mn-h`xd `sr ys-lhm skr +vb bjmlm. 10 ky `m-yplv h`xd yqym `t-xbrv v`ylv h`xd sypvl v`yn sny lhqymv. 11 gm `m-yskbv snym vxm lhm vl`xd `yk yxm. 12 v`m-ytqpv h`xd hsnym yjmdv ngdv vhxv+ hmsls l` bmhrh yntq. 13 +vb yld m$kn vxkm mmlk zqn vk$yl `sr l`-ydj lhzhr jvd. 14 ky-mbyt h$vrym y&` lmlk ky gm bmlkvtv nvld rs. 15 r`yty `t-kl-hxyym hmhlkym txt hsms jm hyld hsny `sr yjmd txtyv. 16 `yn-q& lkl-hjm lkl `sr-hyh lpnyhm gm h`xrvnym l` ysmxv-bv ky- gm-zh hbl vrjyvn rvx. 17 smr rglyk k`sr tlk `l-byt h`lhym vqrvb lsmj mtt hk$ylym zbx ky-`ynm yvdjym ljsvt rj.
Next Chapter
Share this passage with others: