1 vhyh `m-smvj tsmj bqvl yhvh `lhyk lsmr ljsvt `t-kl-m&vtyv `sr `nky m&vk hyvm vntnk yhvh `lhyk jlyvn jl kl-gvyy h`r&. 2 vb`v jlyk kl-hbrkvt h`lh vhsygk ky tsmj bqvl yhvh `lhyk. 3 brvk `th bjyr vbrvk `th bsdh. 4 brvk pry-b+nk vpry `dmtk vpry bhmtk sgr `lpyk vjstrvt &`nk. 5 brvk +n`k vms`rtk. 6 brvk `th bb`k vbrvk `th b&`tk. 7 ytn yhvh `t-`ybyk hqmym jlyk ngpym lpnyk bdrk `xd y&`v `lyk vbsbjh drkym ynv$v lpnyk. 8 y&v yhvh `tk `t-hbrkh b`$myk vbkl mslx ydk vbrkk b`r& `sr- yhvh `lhyk ntn lk. 9 yqymk yhvh lv ljm qdvs k`sr nsbj-lk ky tsmr `t-m&vt yhvh `lhyk vhlkt bdrkyv. 10 vr`v kl-jmy h`r& ky sm yhvh nqr` jlyk vyr`v mmk. 11 vhvtrk yhvh l+vbh bpry b+nk vbpry bhmtk vbpry `dmtk jl h`dmh `sr nsbj yhvh l`btyk ltt lk. 12 yptx yhvh lk `t-`v&rv h+vb `t-hsmym ltt m+r-`r&k bjtv vlbrk `t kl-mjsh ydk vhlvyt gvym rbym v`th l` tlvh. 13 vntnk yhvh lr`s vl` lznb vhyyt rq lmjlh vl` thyh lm+h ky- tsmj `l-m&vt yhvh `lhyk `sr `nky m&vk hyvm lsmr vljsvt. 14 vl` t$vr mkl-hdbrym `sr `nky m&vh `tkm hyvm ymyn vsm`vl llkt `xry `lhym `xrym ljbdm. 15 vhyh `m-l` tsmj bqvl yhvh `lhyk lsmr ljsvt `t-kl-m&vtyv vxqtyv `sr `nky m&vk hyvm vb`v jlyk kl-hqllvt h`lh vhsygvk. 16 `rvr `th bjyr v`rvr `th bsdh. 17 `rvr +n`k vms`rtk. 18 `rvr pry-b+nk vpry `dmtk sgr `lpyk vjstrt &`nk. 19 `rvr `th bb`k v`rvr `th b&`tk. 20 yslx yhvh bk `t-hm`rh `t-hmhvmh v`t-hmgjrt bkl-mslx ydk `sr tjsh jd hsmdk vjd-`bdk mhr mpny rj mjllyk `sr jzbtny. 21 ydbq yhvh bk `t-hdbr jd kltv `tk mjl h`dmh `sr-`th b`-smh lrsth. 22 ykkh yhvh bsxpt vbqdxt vbdlqt vbxrxr vbxrb vbsdpvn vbyrqvn vrdpvk jd `bdk. 23 vhyv smyk `sr jl-r`sk nxst vh`r& `sr-txtyk brzl. 24 ytn yhvh `t-m+r `r&k `bq vjpr mn-hsmym yrd jlyk jd hsmdk. 25 ytnk yhvh ngp lpny `ybyk bdrk `xd t&` `lyv vbsbjh drkym tnv$ lpnyv vhyyt lzjvh lkl mmlkvt h`r&. 26 vhyth nbltk lm`kl lkl-jvp hsmym vlbhmt h`r& v`yn mxryd. 27 ykkh yhvh bsxyn m&rym vbjplym vbgrb vbxr$ `sr l`-tvkl lhrp`. 28 ykkh yhvh bsgjvn vbjvrvn vbtmhvn lbb. 29 vhyyt mmss b&hrym k`sr ymss hjvr b`plh vl` t&lyx `t-drkyk vhyyt `k jsvq vgzvl kl-hymym v`yn mvsyj. 30 `sh t`rs v`ys `xr ysglnh byt tbnh vl`-tsb bv krm t+j vl` txllnv. 31 svrk +bvx ljynyk vl` t`kl mmnv xmrk gzvl mlpnyk vl` ysvb lk &`nk ntnvt l`ybyk v`yn lk mvsyj. 32 bnyk vbntyk ntnym ljm `xr vjynyk r`vt vklvt `lyhm kl-hyvm v`yn l`l ydk. 33 pry `dmtk vkl-ygyjk y`kl jm `sr l`-ydjt vhyyt rq jsvq vr&v& kl-hymym. 34 vhyyt msgj mmr`h jynyk `sr tr`h. 35 ykkh yhvh bsxyn rj jl-hbrkym vjl-hsqym `sr l`-tvkl lhrp` mkp rglk vjd qdqdk. 36 yvlk yhvh `tk v`t-mlkk `sr tqym jlyk `l-gvy `sr l`-ydjt `th v`btyk vjbdt sm `lhym `xrym j& v`bn. 37 vhyyt lsmh lmsl vlsnynh bkl hjmym `sr-ynhgk yhvh smh. 38 zrj rb tv&y` hsdh vmj+ t`$p ky yx$lnv h`rbh. 39 krmym t+j vjbdt vyyn l`-tsth vl` t`gr ky t`klnv htljt. 40 zytym yhyv lk bkl-gbvlk vsmn l` t$vk ky ysl zytk. 41 bnym vbnvt tvlyd vl`-yhyv lk ky ylkv bsby. 42 kl-j&k vpry `dmtk yyrs h&l&l. 43 hgr `sr bqrbk yjlh jlyk mjlh mjlh v`th trd m+h m+h. 44 hv` ylvk v`th l` tlvnv hv` yhyh lr`s v`th thyh lznb. 45 vb`v jlyk kl-hqllvt h`lh vrdpvk vhsygvk jd hsmdk ky-l` smjt bqvl yhvh `lhyk lsmr m&vtyv vxqtyv `sr &vk. 46 vhyv bk l`vt vlmvpt vbzrjk jd-jvlm. 47 txt `sr l`-jbdt `t-yhvh `lhyk bsmxh vb+vb lbb mrb kl. 48 vjbdt `t-`ybyk `sr yslxnv yhvh bk brjb vb&m` vbjyrm vbx$r kl vntn jl brzl jl-&v`rk jd hsmydv `tk. 49 ys` yhvh jlyk gvy mrxq mq&h h`r& k`sr yd`h hnsr gvy `sr l`- tsmj lsnv. 50 gvy jz pnym `sr l`-ys` pnym lzqn vnjr l` yxn. 51 v`kl pry bhmtk vpry-`dmtk jd hsmdk `sr l`-ys`yr lk dgn tyrvs vy&hr sgr `lpyk vjstrt &`nk jd h`bydv `tk. 52 vh&r lk bkl-sjryk jd rdt xmtyk hgbht vhb&rvt `sr `th b+x bhn bkl-`r&k vh&r lk bkl-sjryk bkl-`r&k `sr ntn yhvh `lhyk lk. 53 v`klt pry-b+nk bsr bnyk vbntyk `sr ntn-lk yhvh `lhyk bm&vr vbm&vq `sr-y&yq lk `ybk. 54 h`ys hrk bk vhjng m`d trj jynv b`xyv vb`st xyqv vbytr bnyv `sr yvtyr. 55 mtt l`xd mhm mbsr bnyv `sr y`kl mbly hs`yr-lv kl bm&vr vbm&vq `sr y&yq lk `ybk bkl-sjryk. 56 hrkh bk vhjngh `sr l`-n$th kp-rglh h&g jl-h`r& mhtjng vmrk trj jynh b`ys xyqh vbbnh vbbth. 57 vbslyth hyv&t mbyn rglyh vbbnyh `sr tld ky-t`klm bx$r-kl b$tr bm&vr vbm&vq `sr y&yq lk `ybk bsjryk. 58 `m-l` tsmr ljsvt `t-kl-dbry htvrh hz`t hktbym b$pr hzh lyr`h `t-hsm hnkbd vhnvr` hzh `t yhvh `lhyk. 59 vhpl` yhvh `t-mktk v`t mkvt zrjk mkvt gdlt vn`mnvt vxlym rjym vn`mnym. 60 vhsyb bk `t kl-mdvh m&rym `sr ygrt mpnyhm vdbqv bk. 61 gm kl-xly vkl-mkh `sr l` ktvb b$pr htvrh hz`t yjlm yhvh jlyk jd hsmdk. 62 vns`rtm bmty mj+ txt `sr hyytm kkvkby hsmym lrb ky-l` smjt bqvl yhvh `lhyk. 63 vhyh k`sr-ss yhvh jlykm lhy+yb `tkm vlhrbvt `tkm kn ysys yhvh jlykm lh`byd `tkm vlhsmyd `tkm vn$xtm mjl h`dmh `sr-`th b`- smh lrsth. 64 vhpy&k yhvh bkl-hjmym mq&h h`r& vjd-q&h h`r& vjbdt sm `lhym `xrym `sr l`-ydjt `th v`btyk j& v`bn. 65 vbgvym hhm l` trgyj vl`-yhyh mnvx lkp-rglk vntn yhvh lk sm lb rgz vklyvn jynym vd`bvn nps. 66 vhyv xyyk tl`ym lk mngd vpxdt lylh vyvmm vl` t`myn bxyyk. 67 bbqr t`mr my-ytn jrb vbjrb t`mr my-ytn bqr mpxd lbbk `sr tpxd vmmr`h jynyk `sr tr`h. 68 vhsybk yhvh m&rym b`nyvt bdrk `sr `mrty lk l`-t$yp jvd lr`th vhtmkrtm sm l`ybyk ljbdym vlspxvt v`yn qnh. 69 `lh dbry hbryt `sr-&vh yhvh `t-msh lkrt `t-bny ysr`l b`r& mv`b mlbd hbryt `sr-krt `tm bxrb.
Next Chapter
Share this passage with others: