1 ky-yhyh ryb byn `nsym vngsv `l-hmsp+ vsp+vm vh&dyqv `t-h&dyq vhrsyjv `t-hrsj. 2 vhyh `m-bn hkvt hrsj vhpylv hsp+ vhkhv lpnyv kdy rsjtv bm$pr. 3 `rbjym yknv l` y$yp pn-y$yp lhktv jl-`lh mkh rbh vnqlh `xyk ljynyk. 4 l`-tx$m svr bdysv. 5 ky-ysbv `xym yxdv vmt `xd mhm vbn `yn-lv l`-thyh `st-hmt hxv&h l`ys zr ybmh yb` jlyh vlqxh lv l`sh vybmh. 6 vhyh hbkvr `sr tld yqvm jl-sm `xyv hmt vl`-ymxh smv mysr`l. 7 v`m-l` yxp& h`ys lqxt `t-ybmtv vjlth ybmtv hsjrh `l-hzqnym v`mrh m`n ybmy lhqym l`xyv sm bysr`l l` `bh ybmy. 8 vqr`v-lv zqny-jyrv vdbrv `lyv vjmd v`mr l` xp&ty lqxth. 9 vngsh ybmtv `lyv ljyny hzqnym vxl&h njlv mjl rglv vyrqh bpnyv vjnth v`mrh kkh yjsh l`ys `sr l`-ybnh `t-byt `xyv. 10 vnqr` smv bysr`l byt xlv& hnjl. 11 ky-yn&v `nsym yxdv `ys v`xyv vqrbh `st h`xd lh&yl `t-`ysh myd mkhv vslxh ydh vhxzyqh bmbsyv. 12 vq&th `t-kph l` txv$ jynk. 13 l`-yhyh lk bky$k `bn v`bn gdvlh vq+nh. 14 l`-yhyh lk bbytk `yph v`yph gdvlh vq+nh. 15 `bn slmh v&dq yhyh-lk `yph slmh v&dq yhyh-lk lmjn y`rykv ymyk jl h`dmh `sr-yhvh `lhyk ntn lk. 16 ky tvjbt yhvh `lhyk kl-jsh `lh kl jsh jvl. 17 zkvr `t `sr-jsh lk jmlq bdrk b&`tkm mm&rym. 18 `sr qrk bdrk vyznb bk kl-hnxslym `xryk v`th jyp vygj vl` yr` `lhym. 19 vhyh bhnyx yhvh `lhyk lk mkl-`ybyk m$byb b`r& `sr yhvh-`lhyk ntn lk nxlh lrsth tmxh `t-zkr jmlq mtxt hsmym l` tskx.
Next Chapter
Share this passage with others: