1 r`yty `t-`dny n&b jl-hmzbx vy`mr hk hkptvr vyrjsv h$pym vb&jm br`s klm v`xrytm bxrb `hrg l`-ynv$ lhm n$ vl`-yml+ lhm ply+. 2 `m-yxtrv bs`vl msm ydy tqxm v`m-yjlv hsmym msm `vrydm. 3 v`m-yxb`v br`s hkrml msm `xps vlqxtym v`m-y$trv mngd jyny bqrqj hym msm `&vh `t-hnxs vnskm. 4 v`m-ylkv bsby lpny `ybyhm msm `&vh `t-hxrb vhrgtm vsmty jyny jlyhm lrjh vl` l+vbh. 5 v`dny yhvh h&b`vt hnvgj b`r& vtmvg v`blv kl-yvsby bh vjlth ky`r klh vsqjh ky`r m&rym. 6 hbvnh bsmym mjlvtv v`gdtv jl-`r& y$dh hqr` lmy-hym vyspkm jl- pny h`r& yhvh smv. 7 hlv` kbny ksyym `tm ly bny ysr`l n`m-yhvh hlv` `t-ysr`l hjlyty m`r& m&rym vplstyym mkptvr v`rm mqyr. 8 hnh jyny `dny yhvh bmmlkh hx+`h vhsmdty `th mjl pny h`dmh `p$ ky l` hsmyd `smyd `t-byt yjqb n`m-yhvh. 9 ky-hnh `nky m&vh vhnjvty bkl-hgvym `t-byt ysr`l k`sr ynvj bkbrh vl`-ypvl &rvr `r&. 10 bxrb ymvtv kl x+`y jmy h`mrym l`-tgys vtqdym bjdynv hrjh. 11 byvm hhv` `qym `t-$kt dvyd hnplt vgdrty `t-pr&yhn vhr$tyv `qym vbnytyh kymy jvlm. 12 lmjn yyrsv `t-s`ryt `dvm vkl-hgvym `sr-nqr` smy jlyhm n`m- yhvh jsh z`t. 13 hnh ymym b`ym n`m-yhvh vngs xvrs bq&r vdrk jnbym bmsk hzrj vh+ypv hhrym j$y$ vkl-hgbjvt ttmvggnh. 14 vsbty `t-sbvt jmy ysr`l vbnv jrym nsmvt vysbv vn+jv krmym vstv `t-yynm vjsv gnvt v`klv `t-pryhm. 15 vn+jtym jl-`dmtm vl` yntsv jvd mjl `dmtm `sr ntty lhm `mr yhvh `lhyk.
Next Chapter
Share this passage with others: