1 vyqxv jm-h`r& `t-yhv`xz bn-y`syhv vymlykhv txt-`byv byrvslm. 2 bn-slvs vjsrym snh yv`xz bmlkv vslsh xdsym mlk byrvslm. 3 vy$yrhv mlk-m&rym byrvslm vyjns `t-h`r& m`h kkr-k$p vkkr zhb. 4 vymlk mlk-m&rym `t-`lyqym `xyv jl-yhvdh vyrvslm vy$b `t-smv yhvyqym v`t-yv`xz `xyv lqx nkv vyby`hv m&rymh. 5 bn-jsrym vxms snh yhvyqym bmlkv v`xt jsrh snh mlk byrvslm vyjs hrj bjyny yhvh `lhyv. 6 jlyv jlh nbvkdn`&r mlk bbl vy`$rhv bnxstym lhlykv bblh. 7 vmkly byt yhvh hby` nbvkdn`&r lbbl vytnm bhyklv bbbl. 8 vytr dbry yhvyqym vtjbtyv `sr-jsh vhnm&` jlyv hnm ktvbym jl- $pr mlky ysr`l vyhvdh vymlk yhvykyn bnv txtyv. 9 bn-smvnh snym yhvykyn bmlkv vslsh xdsym vjsrt ymym mlk byrvslm vyjs hrj bjyny yhvh. 10 vltsvbt hsnh slx hmlk nbvkdn`&r vyb`hv bblh jm-kly xmdt byt- yhvh vymlk `t-&dqyhv `xyv jl-yhvdh vyrvslm. 11 bn-jsrym v`xt snh &dqyhv bmlkv v`xt jsrh snh mlk byrvslm. 12 vyjs hrj bjyny yhvh `lhyv l` nknj mlpny yrmyhv hnby` mpy yhvh. 13 vgm bmlk nbvkdn`&r mrd `sr hsbyjv b`lhym vyqs `t-jrpv vy`m& `t-lbbv msvb `l-yhvh `lhy ysr`l. 14 gm kl-sry hkhnym vhjm hrbv lmjvl-mjl kkl tjbvt hgvym vy+m`v `t-byt yhvh `sr hqdys byrvslm. 15 vyslx yhvh `lhy `bvtyhm jlyhm byd ml`kyv hskm vslvx ky-xml jl-jmv vjl-mjvnv. 16 vyhyv mljbym bml`ky h`lhym vbvzym dbryv vmtjtjym bnb`yv jd jlvt xmt-yhvh bjmv jd-l`yn mrp`. 17 vyjl jlyhm `t-mlk ksdyym vyhrg bxvryhm bxrb bbyt mqdsm vl` xml jl-bxvr vbtvlh zqn vyss hkl ntn bydv. 18 vkl kly byt h`lhym hgdlym vhq+nym v`&rvt byt yhvh v`&rvt hmlk vsryv hkl hby` bbl. 19 vysrpv `t-byt h`lhym vynt&v `t xvmt yrvslm vkl-`rmnvtyh srpv b`s vkl-kly mxmdyh lhsxyt. 20 vygl hs`ryt mn-hxrb `l-bbl vyhyv-lv vlbnyv ljbdym jd-mlk mlkvt pr$. 21 lml`vt dbr-yhvh bpy yrmyhv jd-r&th h`r& `t-sbtvtyh kl-ymy hsmh sbth lml`vt sbjym snh. 22 vbsnt `xt lkvrs mlk pr$ lklvt dbr-yhvh bpy yrmyhv hjyr yhvh `t-rvx kvrs mlk-pr$ vyjbr-qvl bkl-mlkvtv vgm-bmktb l`mr.
Next Chapter
Share this passage with others: