1 vyjs y`syhv byrvslm p$x lyhvh vysx+v hp$x b`rbjh jsr lxds hr`svn. 2 vyjmd hkhnym jl-msmrvtm vyxzqm ljbvdt byt yhvh. 3 vy`mr llvym hmbvnym lkl-ysr`l hqdvsym lyhvh tnv `t-`rvn-hqds bbyt `sr bnh slmh bn-dvyd mlk ysr`l `yn-lkm ms` bktp jth jbdv `t-yhvh `lhykm v`t jmv ysr`l. 4 vhkvnv lbyt-`bvtykm kmxlqvtykm bktb dvyd mlk ysr`l vbmktb slmh bnv. 5 vjmdv bqds lplgvt byt h`bvt l`xykm bny hjm vxlqt byt-`b llvym. 6 vsx+v hp$x vhtqdsv vhkynv l`xykm ljsvt kdbr-yhvh byd-msh. 7 vyrm y`syhv lbny hjm &`n kbsym vbny-jzym hkl lp$xym lkl-hnm&` lm$pr slsym `lp vbqr slst `lpym `lh mrkvs hmlk. 8 vsryv lndbh ljm lkhnym vllvym hrymv xlqyh vzkryhv vyxy`l ngydy byt h`lhym lkhnym ntnv lp$xym `lpym vss m`vt vbqr sls m`vt. 9 vkvnnyhv vsmjyhv vntn`l `xyv vxsbyhv vyjy`l vyvzbd sry hlvym hrymv llvym lp$xym xmst `lpym vbqr xms m`vt. 10 vtkvn hjbvdh vyjmdv hkhnym jl-jmdm vhlvym jl-mxlqvtm km&vt hmlk. 11 vysx+v hp$x vyzrqv hkhnym mydm vhlvym mpsy+ym. 12 vy$yrv hjlh lttm lmplgvt lbyt-`bvt lbny hjm lhqryb lyhvh kktvb b$pr msh vkn lbqr. 13 vybslv hp$x b`s kmsp+ vhqdsym bslv b$yrvt vbdvdym vb&lxvt vyry&v lkl-bny hjm. 14 v`xr hkynv lhm vlkhnym ky hkhnym bny `hrn bhjlvt hjvlh vhxlbym jd-lylh vhlvym hkynv lhm vlkhnym bny `hrn. 15 vhmsrrym bny-`$p jl-mjmdm km&vt dvyd v`$p vhymn vydtvn xvzh hmlk vhsjrym lsjr vsjr `yn lhm l$vr mjl jbdtm ky-`xyhm hlvym hkynv lhm. 16 vtkvn kl-jbvdt yhvh byvm hhv` ljsvt hp$x vhjlvt jlvt jl mzbx yhvh km&vt hmlk y`syhv. 17 vyjsv bny-ysr`l hnm&`ym `t-hp$x bjt hhy` v`t-xg hm&vt sbjt ymym. 18 vl`-njsh p$x kmhv bysr`l mymy smv`l hnby` vkl-mlky ysr`l l`- jsv kp$x `sr-jsh y`syhv vhkhnym vhlvym vkl-yhvdh vysr`l hnm&` vyvsby yrvslm. 19 bsmvnh jsrh snh lmlkvt y`syhv njsh hp$x hzh. 20 `xry kl-z`t `sr hkyn y`syhv `t-hbyt jlh nkv mlk-m&rym lhlxm bkrkmys jl-prt vy&` lqr`tv y`syhv. 21 vyslx `lyv ml`kym l`mr mh-ly vlk mlk yhvdh l`-jlyk `th hyvm ky `l-byt mlxmty v`lhym `mr lbhlny xdl-lk m`lhym `sr-jmy v`l- ysxytk. 22 vl`-h$b y`syhv pnyv mmnv ky lhlxm-bv htxps vl` smj `l-dbry nkv mpy `lhym vyb` lhlxm bbqjt mgdv. 23 vyrv hyrym lmlk y`syhv vy`mr hmlk ljbdyv hjbyrvny ky hxlyty m`d. 24 vyjbyrhv jbdyv mn-hmrkbh vyrkybhv jl rkb hmsnh `sr-lv vyvlykhv yrvslm vymt vyqbr bqbrvt `btyv vkl-yhvdh vyrvslm mt`blym jl-y`syhv. 25 vyqvnn yrmyhv jl-y`syhv vy`mrv kl-hsrym vhsrvt bqynvtyhm jl- y`syhv jd-hyvm vytnvm lxq jl-ysr`l vhnm ktvbym jl-hqynvt. 26 vytr dbry y`syhv vx$dyv kktvb btvrt yhvh. 27 vdbryv hr`snym vh`xrnym hnm ktvbym jl-$pr mlky-ysr`l vyhvdh.
Next Chapter
Share this passage with others: