1 bn-stym jsrh snh mnsh bmlkv vxmsym vxms snh mlk byrvslm. 2 vyjs hrj bjyny yhvh ktvjbvt hgvym `sr hvrys yhvh mpny bny ysr`l. 3 vysb vybn `t-hbmvt `sr nt& yxzqyhv `byv vyqm mzbxvt lbjlym vyjs `srvt vystxv lkl-&b` hsmym vyjbd `tm. 4 vbnh mzbxvt bbyt yhvh `sr `mr yhvh byrvslm yhyh-smy ljvlm. 5 vybn mzbxvt lkl-&b` hsmym bsty x&rvt byt-yhvh. 6 vhv` hjbyr `t-bnyv b`s bgy bn-hnm vjvnn vnxs vksp vjsh `vb vydjvny hrbh ljsvt hrj bjyny yhvh lhkjy$v. 7 vysm `t-p$l h$ml `sr jsh bbyt h`lhym `sr `mr `lhym `l-dvyd v`l-slmh bnv bbyt hzh vbyrvslm `sr bxrty mkl sb+y ysr`l `sym `t- smy ljylvm. 8 vl` `v$yp lh$yr `t-rgl ysr`l mjl h`dmh `sr hjmdty l`btykm rq `m-ysmrv ljsvt `t kl-`sr &vytym lkl-htvrh vhxqym vhmsp+ym byd- msh. 9 vytj mnsh `t-yhvdh vysby yrvslm ljsvt rj mn-hgvym `sr hsmyd yhvh mpny bny ysr`l. 10 vydbr yhvh `l-mnsh v`l-jmv vl` hqsybv. 11 vyb` yhvh jlyhm `t-sry h&b` `sr lmlk `svr vylkdv `t-mnsh bxxym vy`$rhv bnxstym vyvlykhv bblh. 12 vkh&r lv xlh `t-pny yhvh `lhyv vyknj m`d mlpny `lhy `btyv. 13 vytpll `lyv vyjtr lv vysmj txntv vysybhv yrvslm lmlkvtv vydj mnsh ky yhvh hv` h`lhym. 14 v`xry-kn bnh xvmh xy&vnh ljyr-dvyd mjrbh lgyxvn bnxl vlbv` bsjr hdgym v$bb ljpl vygbyhh m`d vysm sry-xyl bkl-hjrym hb&rvt byhvdh. 15 vy$r `t-`lhy hnkr v`t-h$ml mbyt yhvh vkl-hmzbxvt `sr bnh bhr byt-yhvh vbyrvslm vyslk xv&h ljyr. 16 vykn `t-mzbx yhvh vyzbx jlyv zbxy slmym vtvdh vy`mr lyhvdh ljbvd `t-yhvh `lhy ysr`l. 17 `bl jvd hjm zbxym bbmvt rq lyhvh `lhyhm. 18 vytr dbry mnsh vtpltv `l-`lhyv vdbry hxzym hmdbrym `lyv bsm yhvh `lhy ysr`l hnm jl-dbry mlky ysr`l. 19 vtpltv vhjtr-lv vkl-x+`tv vmjlv vhmqmvt `sr bnh bhm bmvt vhjmyd h`srym vhp$lym lpny hknjv hnm ktvbym jl dbry xvzy. 20 vyskb mnsh jm-`btyv vyqbrhv bytv vymlk `mvn bnv txtyv. 21 bn-jsrym vstym snh `mvn bmlkv vstym snym mlk byrvslm. 22 vyjs hrj bjyny yhvh k`sr jsh mnsh `byv vlkl-hp$ylym `sr jsh mnsh `byv zbx `mvn vyjbdm. 23 vl` nknj mlpny yhvh khknj mnsh `byv ky hv` `mvn hrbh `smh. 24 vyqsrv jlyv jbdyv vymythv bbytv. 25 vykv jm-h`r& `t kl-hqsrym jl-hmlk `mvn vymlykv jm-h`r& `t- y`syhv bnv txtyv.
Next Chapter
Share this passage with others: