1 vymlykv yvsby yrvslm `t-`xzyhv bnv hq+n txtyv ky kl-hr`snym hrg hgdvd hb` bjrbym lmxnh vymlk `xzyhv bn-yhvrm mlk yhvdh. 2 bn-`rbjym vstym snh `xzyhv bmlkv vsnh `xt mlk byrvslm vsm `mv jtlyhv bt-jmry. 3 gm-hv` hlk bdrky byt `x`b ky `mv hyth yvj&tv lhrsyj. 4 vyjs hrj bjyny yhvh kbyt `x`b ky-hmh hyv-lv yvj&ym `xry mvt `byv lmsxyt lv. 5 gm bj&tm hlk vylk `t-yhvrm bn-`x`b mlk ysr`l lmlxmh jl-xz`l mlk-`rm brmvt gljd vykv hrmym `t-yvrm. 6 vysb lhtrp` byzrj`l ky hmkym `sr hkhv brmh bhlxmv `t-xzh`l mlk `rm vjzryhv bn-yhvrm mlk yhvdh yrd lr`vt `t-yhvrm bn-`x`b byzrj`l ky-xlh hv`. 7 vm`lhym hyth tbv$t `xzyhv lbv` `l-yvrm vbb`v y&` jm-yhvrm `l- yhv` bn-nmsy `sr msxv yhvh lhkryt `t-byt `x`b. 8 vyhy khsp+ yhv` jm-byt `x`b vym&` `t-sry yhvdh vbny `xy `xzyhv msrtym l`xzyhv vyhrgm. 9 vybqs `t-`xzyhv vylkdhv vhv` mtxb` bsmrvn vyb`hv `l-yhv` vymthv vyqbrhv ky `mrv bn-yhvsp+ hv` `sr-drs `t-yhvh bkl-lbbv v`yn lbyt `xzyhv lj&r kx lmmlkh. 10 vjtlyhv `m `xzyhv r`th ky mt bnh vtqm vtdbr `t-kl-zrj hmmlkh lbyt yhvdh. 11 vtqx yhvsbjt bt-hmlk `t-yv`s bn-`xzyhv vtgnb `tv mtvk bny- hmlk hmvmtym vttn `tv v`t-mynqtv bxdr hm+vt vt$tyrhv yhvsbjt bt- hmlk yhvrm `st yhvydj hkhn ky hy` hyth `xvt `xzyhv mpny jtlyhv vl` hmytthv. 12 vyhy `tm bbyt h`lhym mtxb` ss snym vjtlyh mlkt jl-h`r&.
Next Chapter
Share this passage with others: