1 vyhy khkyn mlkvt rxbjm vkxzqtv jzb `t-tvrt yhvh vkl-ysr`l jmv. 2 vyhy bsnh hxmysyt lmlk rxbjm jlh sysq mlk-m&rym jl-yrvslm ky mjlv byhvh. 3 b`lp vm`tym rkb vbssym `lp prsym v`yn m$pr ljm `sr-b`v jmv mm&rym lvbym $kyym vkvsym. 4 vylkd `t-jry hm&rvt `sr lyhvdh vyb` jd-yrvslm. 5 vsmjyh hnby` b` `l-rxbjm vsry yhvdh `sr-n`$pv `l-yrvslm mpny sysq vy`mr lhm kh-`mr yhvh `tm jzbtm `ty v`p-`ny jzbty `tkm byd- sysq. 6 vyknjv sry-ysr`l vhmlk vy`mrv &dyq yhvh. 7 vbr`vt yhvh ky nknjv hyh dbr-yhvh `l-smjyh l`mr nknjv l` `sxytm vntty lhm kmj+ lply+h vl`-ttk xmty byrvslm byd-sysq. 8 ky yhyv-lv ljbdym vydjv jbvdty vjbvdt mmlkvt h`r&vt. 9 vyjl sysq mlk-m&rym jl-yrvslm vyqx `t-`&rvt byt-yhvh v`t- `&rvt byt hmlk `t-hkl lqx vyqx `t-mgny hzhb `sr jsh slmh. 10 vyjs hmlk rxbjm txtyhm mgny nxst vhpqyd jl-yd sry hr&ym hsmrym ptx byt hmlk. 11 vyhy mdy-bv` hmlk byt yhvh b`v hr&ym vns`vm vhsbvm `l-t` hr&ym. 12 vbhknjv sb mmnv `p-yhvh vl` lhsxyt lklh vgm byhvdh hyh dbrym +vbym. 13 vytxzq hmlk rxbjm byrvslm vymlk ky bn-`rbjym v`xt snh rxbjm bmlkv vsbj jsrh snh mlk byrvslm hjyr `sr-bxr yhvh lsvm `t-smv sm mkl sb+y ysr`l vsm `mv njmh hjmnyt. 14 vyjs hrj ky l` hkyn lbv ldrvs `t-yhvh. 15 vdbry rxbjm hr`snym vh`xrvnym hl`-hm ktvbym bdbry smjyh hnby` vjdv hxzh lhtyxs vmlxmvt rxbjm vyrbjm kl-hymym. 16 vyskb rxbjm jm-`btyv vyqbr bjyr dvyd vymlk `byh bnv txtyv.
Next Chapter
Share this passage with others: