1 vyb` rxbjm yrvslm vyqhl `t-byt yhvdh vbnymn m`h vsmvnym `lp bxvr jsh mlxmh lhlxm jm-ysr`l lhsyb `t-hmmlkh lrxbjm. 2 vyhy dbr-yhvh `l-smjyhv `ys-h`lhym l`mr. 3 `mr `l-rxbjm bn-slmh mlk yhvdh v`l kl-ysr`l byhvdh vbnymn l`mr. 4 kh `mr yhvh l`-tjlv vl`-tlxmv jm-`xykm svbv `ys lbytv ky m`ty nhyh hdbr hzh vysmjv `t-dbry yhvh vysbv mlkt `l-yrbjm. 5 vysb rxbjm byrvslm vybn jrym lm&vr byhvdh. 6 vybn `t-byt-lxm v`t-jy+m v`t-tqvj. 7 v`t-byt-&vr v`t-svkv v`t-jdlm. 8 v`t-gt v`t-mrsh v`t-zyp. 9 v`t-`dvrym v`t-lkys v`t-jzqh. 10 v`t-&rjh v`t-`ylvn v`t-xbrvn `sr byhvdh vbbnymn jry m&rvt. 11 vyxzq `t-hm&rvt vytn bhm ngydym v`&rvt m`kl vsmn vyyn. 12 vbkl-jyr vjyr &nvt vrmxym vyxzqm lhrbh m`d vyhy-lv yhvdh vbnymn. 13 vhkhnym vhlvym `sr bkl-ysr`l hty&bv jlyv mkl-gbvlm. 14 ky-jzbv hlvym `t-mgrsyhm v`xztm vylkv lyhvdh vlyrvslm ky- hznyxm yrbjm vbnyv mkhn lyhvh. 15 vyjmd-lv khnym lbmvt vlsjyrym vljglym `sr jsh. 16 v`xryhm mkl sb+y ysr`l hntnym `t-lbbm lbqs `t-yhvh `lhy ysr`l b`v yrvslm lzbvx lyhvh `lhy `bvtyhm. 17 vyxzqv `t-mlkvt yhvdh vy`m&v `t-rxbjm bn-slmh lsnym slvs ky hlkv bdrk dvyd vslmh lsnym slvs. 18 vyqx-lv rxbjm `sh `t-mxlt bn-yrymvt bn-dvyd `byhyl bt-`ly`b bn-ysy. 19 vtld lv bnym `t-yjvs v`t-smryh v`t-zhm. 20 v`xryh lqx `t-mjkh bt-`bslvm vtld lv `t-`byh v`t-jty v`t- zyz` v`t-slmyt. 21 vy`hb rxbjm `t-mjkh bt-`bslvm mkl-nsyv vpylgsyv ky nsym smvnh-jsrh ns` vpylgsym ssym vyvld jsrym vsmvnh bnym vssym bnvt. 22 vyjmd lr`s rxbjm `t-`byh bn-mjkh lngyd b`xyv ky lhmlykv. 23 vybn vypr& mkl-bnyv lkl-`r&vt yhvdh vbnymn lkl jry hm&rvt vytn lhm hmzvn lrb vys`l hmvn nsym.
Next Chapter
Share this passage with others: