1 vylk rxbjm skmh ky skm b`v kl-ysr`l lhmlyk `tv. 2 vyhy ksmj yrbjm bn-nb+ vhv` bm&rym `sr brx mpny slmh hmlk vysb yrbjm mm&rym. 3 vyslxv vyqr`v-lv vyb` yrbjm vkl-ysr`l vydbrv `l-rxbjm l`mr. 4 `byk hqsh `t-jlnv vjth hql mjbdt `byk hqsh vmjlv hkbd `sr-ntn jlynv vnjbdk. 5 vy`mr `lhm jvd slst ymym vsvbv `ly vylk hjm. 6 vyvj& hmlk rxbjm `t-hzqnym `sr-hyv jmdym lpny slmh `byv bhytv xy l`mr `yk `tm nvj&ym lhsyb ljm-hzh dbr. 7 vydbrv `lyv l`mr `m-thyh l+vb lhjm hzh vr&ytm vdbrt `lhm dbrym +vbym vhyv lk jbdym kl-hymym. 8 vyjzb `t-j&t hzqnym `sr yj&hv vyvj& `t-hyldym `sr gdlv `tv hjmdym lpnyv. 9 vy`mr `lhm mh `tm nvj&ym vnsyb dbr `t-hjm hzh `sr dbrv `ly l`mr hql mn-hjl `sr-ntn `byk jlynv. 10 vydbrv `tv hyldym `sr gdlv `tv l`mr kh-t`mr ljm `sr-dbrv `lyk l`mr `byk hkbyd `t-jlnv v`th hql mjlynv kh t`mr `lhm q+ny jbh mmtny `by. 11 vjth `by hjmy$ jlykm jl kbd v`ny `$yp jl-jlkm `by y$r `tkm bsv+ym v`ny bjqrbym. 12 vyb` yrbjm vkl-hjm `l-rxbjm byvm hslsy k`sr dbr hmlk l`mr svbv `ly byvm hslsy. 13 vyjnm hmlk qsh vyjzb hmlk rxbjm `t j&t hzqnym. 14 vydbr `lhm kj&t hyldym l`mr `kbyd `t-jlkm v`ny `$yp jlyv `by y$r `tkm bsv+ym v`ny bjqrbym. 15 vl`-smj hmlk `l-hjm ky-hyth n$bh mjm h`lhym lmjn hqym yhvh `t-dbrv `sr dbr byd `xyhv hslvny `l-yrbjm bn-nb+. 16 vkl-ysr`l ky l`-smj hmlk lhm vysybv hjm `t-hmlk l`mr mh-lnv xlq bdvyd vl`-nxlh bbn-ysy `ys l`hlyk ysr`l jth r`h bytk dvyd vylk kl-ysr`l l`hlyv. 17 vbny ysr`l hysbym bjry yhvdh vymlk jlyhm rxbjm. 18 vyslx hmlk rxbjm `t-hdrm `sr jl-hm$ vyrgmv-bv bny-ysr`l `bn vymt vhmlk rxbjm ht`m& ljlvt bmrkbh lnv$ yrvslm. 19 vypsjv ysr`l bbyt dvyd jd hyvm hzh.
Next Chapter
Share this passage with others: